Den nemmeste måde til at reservere transfers fra lufthavne
Startside Søg Rejsemål Min reservation hjælp
Vi befinder os i   
Startside - politik om beskyttelse af personlige oplysninger

politik om beskyttelse af personlige oplysninger


Almindelige salgsbetingelser

 1. PRÆSENTATION AF FIRMAET
  • VIAJES ALAMEDA, S.A., der udøver forretningsvirksomhed som Shuttle Direct, er et spansk selskab med hovedkontor på Vía Emilio Ortuño, 15, Benidorm (Alicante). Alle oplysninger om hvordan De kan kontakte os, finder De i afsnit J.
  • Når De foretager en reservation, bekræfter De samtidig at De har læst og accepterer disse salgsbetingelser, og at De har retsevne og myndighed til at acceptere dem i eget navn og på vegne af alle de personer, som rejser sammen med Dem.
 2. AFTALE
  • Betingelserne for at reservere de tjenester som tilbydes på vores hjemmeside er defineret nedenfor. Leverandøren af tjenesten har udnævnt os til sin agent. Vi påtager os at indgå en aftale i Deres navn med Leverandøren af tjenesten (herefter kaldet “Leverandøren”). Som agent påtager vi os ikke noget ansvar for Leverandørens handlinger eller undladelser i forbindelse med de tjenester, som han måtte levere. Navnet på Leverandøren vil fremgå af det rejsebevis som vi fremsender til Dem (se afsnit C3 nedenfor). Deres reservation vil være underkastet Leverandørens betingelser. Vi anbefaler at De læser dem grundigt igennem, da de indeholder vigtige oplysninger om reservationen. Vi stiller kopier af betingelserne til rådighed for Dem efter forudgående anmodning.
  • Alle de tjenester vi sælger, er ikke et tilbud fra os om salg af tjenester, men en opfordring til at De fremsætter et tilbud til Leverandøren af tjenesterne. Vi kan acceptere eller afvise Deres tilbud på vegne af de nævnte Leverandører. Hvis vi accepterer tilbudet, indgår De en aftale med Leverandøren. I et meget begrænset antal tilfælde vil vi stå som Leverandør, og vores navn vil være anført på Deres rejsebevis som Leverandør af tjenesten. Vi henviser til afsnit I7 nedenfor, som beskriver det ansvar vi har over for Dem som Leverandør.
 3. FREMGANGSMÅDE VED ONLINERESERVATON
  • På vores hjemmeside kan De finde et stort udvalg af onlinetjenester. Når De udfylder ansøgningsformularen om reservation af tjenesten, foretager De et tilbud om køb online. I den nævnte ansøgning bliver De bedt om at anføre og bekræfte de oplysninger som vi videregiver til Leverandøren. Når De bekræfter disse oplysninger, beder vi Dem om at kontrollere at alle navne, datoer og tidspunkter er korrekte, og at De informerer os om enhver fejl så hurtigt som muligt. Opgivelse af oplysningerne på Deres kreditkort er en garanti for at De er berettiget til at anvende det, og at vi kan debitere kortet for beløbet på tjenesterne med det samme.
  • Når vi har modtaget ansøgningsformularen om reservation af tjenesten og betalingen fra Dem, vil vi bekræfte modtagelsen af betalingen med en e-mail. Denne e-mail bekræfter udelukkende at vi har modtaget betalingen, og at vi er ved at behandle Deres ansøgning om reservation af tjenesten. Den skal under ingen omstændigheder anses for at være en bekræftelse af reservationen. En bindende aftale mellem Dem og Leverandøren vil træde i kraft som følge af fremsendelsen af en e-mail der bekræfter Deres reservation. Aftaledatoen er den dato som fremgår af bekræftelses-e-mailen.
  • E-mailen med bekræftelsen af Deres reservation indeholder et link til Deres rejsebevis. Navnet på den Leverandør som De har indgået aftalen med, vil fremgå af dette rejsebevis. De skal udskrive det nævnte rejsebevis, underskrive det og fremvise det til Deres Leverandør for at modtage den tjeneste, som De har reserveret. Hvis der ikke fremvises et rejsebevis, kan tjenesten blive annulleret. Vi anbefaler også at De medbringer kopier af rejsebeviset, ansøgningen om reservation af tjenesten og e-mail-bekræftelserne for at kunne fremvise dem, hvis det skulle blive nødvendigt.
  • De skal bekræfte at De har modtaget alle de meddelelser, vi sender dem. Hvis De ikke bekræfter at De har modtaget en e-mail, anses det at De har bekræftet modtagelsen, eftersom vores registre bekræfter at De har modtaget dem.
  • De skal kontrollere de oplysninger som er anført i rejsebeviset straks ved modtagelsen heraf. De bedes øjeblikkeligt meddele os enhver fejl, da det måske ikke er muligt at foretage ændringer på et senere tidspunkt. Som agent for Leverandøren fremsender vi Deres anmodning om reservation af tjenesten til Leverandøren, og vi vil ikke være ansvarlige for fejl i rejsebeviset, medmindre fejlene er begået af os. De skal oplyse os om alle fejl 48 timer før rejsen påbegyndes. De bedes venligst læse betingelserne i afsnit E og F vedrørende vores politik om ændringer og annulleringer.
  • De oplysninger De angiver i Deres anmodning om reservation af tjenesten, vil kun blive videregivet til den Leverandør De har indgået aftalen med, eller til de personer der er nødvendige for at kunne levere den ønskede tjeneste. Det er derfor muligt at der vil blive videregivet oplysninger til de offentlige myndigheder som for eksempel told- eller indvandrermyndighederne, hvis disse anmoder herom, eller hvis det kræves i henhold til loven. Overstående vil også være gældende for alle fortrolige oplysninger, som De måtte opgive til os, såsom oplysninger om handicap, særlige behov angående ernæring eller religion. Visse oplysninger kan desuden blive videregivet til risiko- eller kreditvurderingsselskaber.
  • Hvis De rejser uden for det Europæiske konomiske Samarbejdsområde (ES), er databeskyttelseskontrollen måske ikke lige så udførlig som krævet i loven i det land hvorfra De foretager Deres reservation. Vi kan ikke behandle Deres anmodning om reservation af tjenesten hvis vi ikke kan videregive oplysningerne til de pågældende Leverandører, hvad enten det er inden eller uden for ES. Når De bekræfter denne reservation, giver De Deres udtrykkelige samtykke til at oplysningerne videregives til de behørige personer. I afsnit T nedenfor kan De finde nærmere oplysninger om vores erklæring vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger.
 4. BETALING
  • I det øjeblik De foretager anmodningen om reservation af tjenesten, vil De blive bedt om at foretage den fulde betaling. Hvis Leverandøren afslår Deres anmodning om reservation af tjenesten, vil De få fremsendt meddelelse herom med e-mail, og vi tilbagebetaler beløbet fuldt ud med den samme betalingsmetode som De har anvendt.
 5. ÆNDRINGER
  • Anmodninger om ændringer i reservationen skal fremsendes skriftligt til os, og sådanne ændringer er ikke gyldige før vi har modtaget dem og bekræftet, at vores Leverandør kan foretage ændringen. De kan foretage ændringer under “Min reservation” på hjemmesiden eller ved at sende en fax eller e-mail mindst 48 timer før rejsen foretages. Alle oplysninger om hvordan De kan kontakte os, finder De i afsnit J. Alle ændringer foretages med forbehold af forudbetaling af et rimeligt administrationsgebyr.
  • Hvis De anmoder om at ændre afhentnings- eller ankomststedet, oplysninger vedrørende flyafgangen, antallet af eller alderen på passagererne, og den pågældende ændring medfører ekstra udgifter (for eksempel hvis der er flere personer, som rejser sammen med Dem, eller hvis De ændrer tidspunktet for flyafgangen) skal De betale den pågældende ekstra udgift, når ændringen foretages. Der pålægges ikke et administrationsgebyr på denne type transaktion.
  • Hvis Leverandøren ikke opkræver gebyr for at foretage den pågældende ændring (for eksempel ændring af nummeret på flyafgangen), opkræves der ikke ekstra omkostninger, under forudsætning af at De anmoder om ændringen mindst 48 timer før afrejsen.
  • Hvis ændringen indebærer en nedsættelse af prisen, vil De blive tilbudt tilbagebetaling med fradrag af et rimeligt administrationsgebyr, under forudsætning af disse ændringer foretages mindst 48 timer før De påbegynder rejsen.
  • Ændringer i ankomsttidspunktet på afhentningsstedet som skyldes forsinket eller for tidlig ankomst af flyet samt forsinkelser ved afhentning af bagage eller i sikkerhedskontrollen, anses ikke for at være ændringer i reservationen, forudsat at de ikke overstiger 60 minutter i forhold til det planlagte tidspunkt.
  • De ændringer som foretages inden for 48 timer før den første etape af Deres rejse, vil blive pålagt et rimeligt administrationsgebyr.
 6. ANNULLERING
  • Anmodninger om annullering af en reservation skal fremsendes skriftligt og er ikke gyldige før vi modtager dem på vegne af Leverandøren. De kan foretage annulleringen under “Min reservation”” på hjemmesiden eller skriftligt ved fremsendelse af en fax eller en e-mail. Alle oplysninger om hvordan De kan kontakte os, finder De i afsnit J.
  • Hvis Deres reservation er for henrejse eller returrejse, kan Leverandøren tilbagebetale det beløb, De betalte for det pågældende rejsebevis, forudsat at annulleringen sker 48 timer før datoen for påbegyndelsen af rejsen, og at de betingelser, som er anført nedenfor, er opfyldt.
  • Der foretages ikke tilbagebetaling medmindre De annullerer Deres reservation, enten helt eller delvist, mindst 48 timer før det afgangstidspunkt som er anført på rejsebeviset. I tilfælde af at De ikke kan rejse af helbredsårsager, vil tilbagebetaling eventuelt finde sted hvis De fremsender en erklæring, der beviser at De er ude af stand til at rejse (for eksempel en lægeattest).
  • Hvis den rejseservice De har reserveret bliver forsinket eller annulleres, eller hvis der ikke er tilstrækkelige pladser, og De som følge deraf beslutter ikke at foretage rejsen, vil De kunne modtage en tilbagebetaling efter forudgående fremvisning af rejsebeviset. Hvis De har anvendt henrejsedelen af en rejse, vil De blive udbetalt forskellen på beløbet mellem prisen på en henrejse og en returrejse.
  • Hvis De ikke er tilfreds med tjenesten og ønsker at anmode om tilbagebetaling af andre årsager, bedes De læse afsnit Q nedenfor.
 7. Rullestole og elektriske rullestole
  • De skal anføre om De rejser med rullestol eller elektrisk rullestol, når De udfylder anmodningen om reservation af tjenesten. Vi beder Dem ligeledes anføre om der er tale om en model, der kan foldes sammen, om den er manuel, eller om den er forsynet med batteri eller motor for at kunne stille et passende køretøj til rådighed.
 8. FORSIKRING
  • De fleste Leverandører vil bede Dem om at købe en rejseforsikring som en betingelse for at reservere deres tjenester. Vi anbefaler under alle omstændigheder at De køber en forsikringspolice, der dækker Dem selv og Deres rejsegruppe imod eventuelle udgifter ved annullering, assistance (herunder hjemsendelse) i tilfælde af uheld, sygdom, konkurs af Leverandøren, mistet bagage eller penge, eller andre udgifter. Hvis De har købt forsikringen af os, bedes De omhyggeligt kontrollere at alle de anførte oplysninger er korrekte, og at De har opgivet alle relevante oplysninger (som for eksempel tidligere helbredstilstand). Opgivelse af mangelfulde oplysninger eller undladelse af at opgive oplysninger kan have betydning for Deres forsikring og kan endog gøre den ugyldig.
 9. VIAJES ALAMEDA S.A.S ANSVAR
  • Se venligst afsnit Q for spørgsmål vedrørende behandling af reklamationer.
  • I de tilfælde hvor VIAJES ALAMEDA S.A. optræder som agent, vil aftalen om ydelse af tjenester såsom transfer, indkvartering eller andet, blive indgået mellem Dem og Leverandøren og ikke mellem Dem og VIAJES ALAMEDA S.A. Da vi optræder som agent, påtager vi os ikke noget ansvar for Leverandørens handlinger eller undladelser, herunder mistede flyafgange. Vi påtager os imidlertid ansvaret for død eller personlige kvæstelser der er opstået som følge af uagtsomhed fra vores side eller vores medarbejderes under udøvelsen af deres funktioner som agenter. Hvis ansvaret for en handling, undtagen død eller personlige kvæstelser, tilkendes VIAJES ALAMEDA S.A., vil det maksimale ansvar begrænse sig til den dobbelte pris af reservationen.
  • VIAJES ALAMEDA S.A. påtager sig ansvaret for at videregive oplysningerne i anmodningen om reservation af tjenesten, som De sendte gennem vores hjemmeside, til Deres Leverandør. Vi vil ikke være ansvarlige for de tab eller skader, der kan opstå som følge af fejlagtig behandling af Deres anmodning om reservation af tjenesten, som er foretaget af Leverandøren, og heller ikke for de fejl som De måtte begå ved ikke at give fuldstændige og nøjagtige oplysninger i Deres anmodning om reservation af tjenesten.
  • Vi påtager os heller ikke nogen form for ansvar for de ekstra tjenester, som De måtte reservere direkte gennem Deres Leverandør.
  • Krav om erstatning for død eller personlige kvæstelser som følge af at have anvendt tjenesten skal fremsættes over for Leverandøren af tjenesten og være underkastet lovene og domstolene i det land, hvor tjenesten er blevet leveret. Leverandørens navn og kontaktoplysninger fremgår af rejsebeviset.
  • Hvis vi optræder som Leverandør og har indgået en aftale med Dem, påtager vi os ansvaret for død eller personlige kvæstelser som følge af vores eller vore medarbejderes uagtsomhed under udførelsen af deres funktioner. Vi påtager os ikke noget ansvar hvis De kommer for sent til flyet. Hvad angår alle øvrige krav er vores ansvar begrænset til det dobbelte beløb af reservationen.
  • På hjemmesiden kan der til tider forekomme fejl som vi tilstræber at rette hurtigst muligt, så snart vi er blevet opmærksomme på dem. Hvis der offentliggøres forkerte priser eller tilbud, forbeholder vi os retten til at ophæve aftalen og tilbyde fuld tilbagebetaling af beløbet.
  • Vi garanterer ikke for nøjagtigheden af indholdet på hjemmesiden og heller ikke for fravær af virus eller lignende fejl, som kan have ødelæggende elementer eller egenskaber.
 10. KONTAKT
  • Al korrespondance med Dem foretages med e-mail hvorfor vi indstændigt anbefaler, at De tjekker Deres e-mail-konto før De tager af sted på rejse, da alle ændringer eller annulleringer i Deres aftale vil blive fremsendt til den e-mail-adresse, der er angivet i Deres anmodning om reservation af tjenesten. Det er også muligt at vi sender andre nyttige oplysninger til Deres e-mail-adresse.
  • De har ansvaret for at holde os informeret om gyldig e-mail-adresse og mobiltelefonnummer, samt enhver ændring af samme. Det er meget vigtigt at De giver os et mobiltelefonnummer for at vi kan komme i kontakt med Dem under rejsen i det usandsynlige tilfælde, at vi er nødt til at kontakte Dem i forbindelse med Deres reservation.
  • Vi har følgende postadresse: Kundeservice, Viajes Alameda, Vía Emilio Ortuño 15, 03501 Benidorm, Alicante (Spanien); telefonnummer: (+34) 966830101; fax: (+34) 965856551; e-mail: customer.care @ viajesalameda.com
 11. TRANSFERS
  • Deres Leverandør vil gøre alle rimelige anstrengelser for at befinde sig på afhentningsstedet på det tidspunkt, der er anført i Deres rejsebevis, selv om der ikke kan gives nogen garanti herfor.
  • Hvad angår transfers som starter i en lufthavn, vil chaufføren vente i højst 60 minutter fra ankomsttidspunktet af det fly, der er anført i Deres rejsebevis. Ventetiden på alle andre afhentningssteder er begrænset til 20 minutter fra det tidspunkt der er angivet i Deres rejsebevis.
  • De skal tjekke dato, tidspunkt og sted som er anført i Deres rejsebevis eller i den efterfølgende e-mail vedrørende oplysninger om afhentning med Deres transfertjeneste. De skal sikre Dem at det planlagte ankomsttidspunkt for transfertjenesten til afgangslufthavnen ligger mindst 10 minutter før check-in-skrankens åbningstid (ikke lukketid) og under alle omstændigheder aldrig under to timer før flyets planlagte afgangstidspunkt.
  • De skal være opmærksom på at de fleste Leverandører (herunder os selv hvis vi optræder som Leverandør) ikke tager ansvaret for forsinkelser eller tjenester, som ikke leveres på grund af force majeure eller andre omstændigheder der ikke kan forudses, eller som er uden for vores kontrol såsom uheld af tredjemand på transferruten, politikontrol, attentater, vandalisme, ekstreme vejrforhold m.m.
  • Transfer vil finde sted mellem de afgangs- og ankomststeder, som De har anført i Deres anmodning om reservation af tjenesten. De bedes angive en detaljeret og specifik adresse som omfatter navn og nummer på gaden. Ved private transfers vil køretøjet sætte Dem af eller tage Dem op på det sted, der ligger nærmest ved Deres indkvartering alt efter køretøjets faktiske karakteristika og adgangsforholdene til den adresse der er anført i rejsebeviset. Den delte shuttle-service vil transportere Dem til Deres indkvartering eller til det afhentningssted der ligger nærmest ved Deres logi. Transfer med rutebil vil sætte Dem af og tage Dem op på stoppesteder eller busstationer m.m.
  • Hvis adgang ad almindelig landevej er lukket på grund af meteorologiske forhold eller lignende omstændigheder, og De ønsker at blive transporteret til Deres rejsemål ad en længere rute, skal De påtage Dem alle ekstra udgifter.
  • Alle køretøjerne er forsikret i henhold til den lokale lovgivning.
  • De skal informere os om Deres anmodning om reservation af tjenesten omfatter transport af mindreårige. De skal anvende de autostole som tilbydes, selv om vi anbefaler Dem at medtage Deres børns autostole, da reglerne er forskellige fra land til land.
  • Hvis De ikke informerer os om, at De ledsages af børn vil Deres transfer være betinget af, om der forefindes passende barnesæder i køretøjet. Hvis der ikke er særlige børnesæder til rådighed, vil De ikke få tilbagebetalt prisen på tjenesten, og der vil ikke foreligge noget ansvar eller nogen forpligtelse til at yde transfertjenesten.
  • +På nogle rejsemål skal De genbekræfte Deres rejse telefonisk. Denne betingelse fremgår af Deres rejsebevis. Hvis De ikke bekræfter Deres rejse telefonisk, vil den pågældende tjeneste ikke blive leveret, og der vil ikke blive givet nogen tilbagebetaling.
  • På rejsebeviset er der anført et lokalt telefonnummer på rejsemålet med 24 timers døgnvagt.
  • Det er ikke muligt at garantere en bestemt køretøjskategori til den pågældende transfer. Såvel vores firma som Leverandøren er fuldstændig frit stillet til at ændre køretøjstypen uden at det medfører noget ansvar over for Dem. Lejlighedsvis kan der foretages en ændring af køretøjet og/eller transferkategorien hvis det er nødvendigt for således at kunne levere en tjeneste, som under andre omstændigheder ikke ville kunne lade sig gøre.
  • Nedenfor anføres reglerne ved forsinkelse af flyets planlagte afgang, omdirigering af flyet eller mistet forbindelsesfly når en transfer udgår fra en lufthavn:

   Ved forsinkelse af flyets planlagte ankomst

   I. Private transfertjenester: Flytiderne inkluderer forsinkelser på op til 3 timer efter flyets planlagte ankomst. Ved flyforsinkelser på over 3 timer skal De sætte Dem i direkte forbindelse med Leverandøren eller os for at anmode om at køretøjet venter på Dem mod betaling af en ventetakst for chaufføren, som skal erlægges før transfertjenesten leveres, eller De kan anmode om en ny tjeneste med en ny betaling. Hvis De ikke ringer til Leverandøren ved forsinkelser på over tre timer, anses tjenesten for at være leveret og afsluttet.
   II. Delte transfertjenester: De tilbydes transport på følgende delte transfertjenester alt efter om der er ledige pladser.
   III. Transfer med fast busrute: De tilbydes transport med følgende disponible transfertjeneste på leverandørens faste busrute.

   Ved omdirigering af fly til ankomstlufthavnen: Luftfartsselskabet har ansvaret for at transportere Dem til den planlagte lufthavn, og de ovennævnte regler for forsinkelser finder anvendelse.

   Ved annullering af en flyafgang, en mistet flyafgang eller en mistet flyforbindelse henviser vi til vores regler om annulleringer i afsnit F.
  • Hvis De ikke har mødt Deres leverandør på afhentningsstedet 20 minutter efter det tidspunkt der er anført i Deres rejsebevis, vil vi forsøge at kontakte Dem på det mobiltelefonnummer som De har oplyst til os. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med Dem på grund manglende mobiltelefondækning eller dårlig kvalitet af telefonforbindelsen, manglende signal, aktivering af telefonsvareren, eller fordi der ikke svares på telefonen, vil den pågældende tjeneste ikke blive leveret, og hverken Deres Leverandør eller Viajes Alameda. S.A. vil være forpligtet til at levere eller tilbagebetale den.
 12. SPROG
  • Vores hjemmesider er tilgængelige på mange sprog. Vores kundeservice og assistance via e-mail er til rådighed på spansk eller engelsk. Dog vil vi forsøge at yde service i det sprog, som De har indgået aftalen i.
  • VIAJES ALAMEDA, S.A. kontrollerer oversættelseskvaliteten af sine websider og af sine betingelser og vilkår. I tilfælde af uoverensstemmelse med oversættelserne vil den spansksprogede udgave være gyldig.
 13. BAGAGE
  • Al bagage skal være mærket korrekt med ejerens navn og adressen på rejsemålet.
  • Hver passager kan medbringe en kuffert med en vægt på højst 20 kg (samlede maksimale mål længde + bredde + dybde: 158 cm) og håndbagage med en vægt på højst 5 kg (maksimale mål 45 cm x 35 cm x 20 cm).
  • De skal anføre al overskydende bagage når De foretager anmodningen om reservation af tjenesten. De skal afholde de ekstra omkostninger som måtte være forbundet med at rejse med bagage, som ikke er opgivet, herunder omkostninger ved rekvirering af andre køretøjer til at transportere overskydende bagage, der ikke er opgivet. Vi forbeholder os ligeledes retten til at nægte at transportere den overskydende bagage.
  • Bagagen må ikke indeholde forbudte varer såsom farlige stoffer, dyr som ikke er erklæret i henhold til afsnit 8 nedenfor, skydevåben, letfordærvelige fødevarer, skrøbelige genstande eller ulovlige varer.
  • Vi anbefaler at De ikke medbringer skrøbelige eller værdifulde genstande i Deres bagage såsom smykker, penge, ædelmetaller, sølvgenstande, checks eller andre omsætningspapirer, pas, andre legitimationskort, vareprøver m.m.
  • De har ansvaret for Deres bagage og må transportere den med den risiko det indebærer. Hverken vi eller Deres Leverandør påtager os noget ansvar for tab af bagagen eller skader på samme. Vi anbefaler at De køber en passende rejseforsikring, der tilbyder dækning af de nævnte forhold.
  • Bagage som glemmes i køretøjet, vil blive fremsendt til den adresse De har angivet på anmodningen om reservation af tjenesten, hvilket indebærer betaling af alle yderligere omkostninger.
  • I Deres anmodning om reservation af tjenesten skal De anføre om De rejser med kæledyr. I så fald rejser kæledyrene på Deres eget fulde ansvar. Kæledyr skal rejse i en særligt udformet beholder som opfylder IATA-specifikationerne for flytransport af kæledyr. Dyr kan blive meget urolige under en rejse, og De skal derfor tage de nødvendige forholdsregler. De skal holde os skadesløse for de reklamationer, udgifter eller andre krav som rettes mod os som følge af Deres kæledyrs opførsel.
 14. KUNDENS ANSVAR
  • De har som den eneste ansvaret for at medbringe al nødvendig dokumentation for at krydse grænser og gå igennem grænseposter. Hverken vi eller Leverandøren vil være ansvarlige for noget tab der opstår, hvis De ikke medbringer den nævnte dokumentation eller undlader at opfylde myndighedernes herunder skattemyndighedernes, politiets eller toldvæsenets regler i de lande De rejser til. Rejsebeviset er et gyldigt dokument for at opnå indrejsevisa.
  • De accepterer herved at holde os skadesløse eller tilbagebetale alle de beløb for sikkerhedsstillelse, bøder eller udlæg som vi har måttet betale til myndighederne som følge af Deres manglende opfyldelse af love, forordninger m.m. eller andre rejsebetingelser i de lande, De ønsker at besøge, forlade eller gennemrejse. I dette tilfælde er vi berettiget til at tilbageholde alle beløb, som tilhører Dem, indtil De har tilbagebetalt det pågældende beløb fuldt ud til os.
 15. RET TIL AFVISNING
  • Leverandøren, vores repræsentant eller køretøjets fører forbeholder sig retten til at nægte at transportere personer som er under påvirkning af alkohol eller narkotika, eller personer hvis opførsel kan anses for at være farlig for chaufføren og de øvrige passagerer, herunder Dem. I dette tilfælde vil der ikke blive foretaget nogen tilbagebetaling, og vi påtager os ikke noget ansvar hvad angår leveringen af tjenesten, hverken til Dem eller til nogen anden person, der rejser med Dem, og vi vil heller ikke foreslå andre løsninger.
  • Det er ikke tilladt at indtage alkohol, narkotika eller tobak inde i køretøjerne.
 16. INDKVARTERING
  • Hvad angår indkvarteringstjenester skal ankomst og afrejse ske i henhold til de retningslinjer som er angivet af Deres Leverandør af tjenesten. De skal desuden overholde de betingelser for opholdet som anføres af Leverandøren. Vi stiller gerne en kopi af betingelserne til rådighed for Dem efter forudgående anmodning.
 17. REKLAMATIONER
  • Eftersom aftalen indgås mellem Dem og Leverandøren, skal eventuelle forespørgsler eller klager vedrørende tjenesten rettes direkte til Leverandøren. Hvis der opstår problemer under rejsen, skal De øjeblikkeligt informere Leverandøren herom. Hvis De ikke følger denne procedure, mindskes mulighederne for at undersøge, rette op på og berigtige Deres klage eller reklamation, og alt efter omstændighederne, vil det kunne formindske erstatningsbeløbet, eller De vil måske slet ikke modtage nogen erstatning. De kan ligeledes kontakte os hvis De har behov for hjælp på rejsemålet, eller De kan skrive til os ved Deres tilbagekomst. Kontaktoplysningerne for Deres Leverandør fremgår af rejsebeviset, og vores kontaktoplysninger finder De i afsnit J.
 18. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET
  • Copyright, varemærker og andre former for intellektuel ejendomsret på vores websider ejes af VIAJES ALAMEDA, S.A., eller de er givet under licens, og de er beskyttet i henhold til spanske og internationale retsregler.
  • Det er ikke tilladt at anvende indholdet af vores hjemmeside, herunder ændringer, senere offentliggørelse, kopiering eller fuldstændig eller delvis gengivelse heraf uden vores udtrykkelige samtykke.
  • Som følge af nærværende betingelser forpligter De Dem til ikke at anvende vores websider til ulovlige formål.
 19. DEN LOV DER FINDER ANVENDELSE OG KOMPETENTE DOMSTOLE
  • Nærværende Almindelige Betingelser er omfattet af de regler som er fastlagt i spansk lovgivning, nærmere bestemt Lov 34/2002 af 11. juli om informationssamfundstjenester og elektronisk handel; Lov 7/1998 af 13. april om almindelige betingelser for indgåelse af aftaler; spansk kongeligt dekret 1906/1999 af 17. december, der regulerer telefonisk eller elektronisk indgåelse af aftaler med almindelige betingelser; Lov 15/1999 af 13. december om Beskyttelse af personlige oplysninger; Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EC af den 8. juni om elektronisk handel og Europaparlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj om beskyttelse af forbrugere ved fjernsalg.
  • På det tidspunkt hvor der foretages en reservation, er nærværende salgsbetingelser underkastet lovene i Spanien og de kompetente domstole i Benidorm (Alicante). I den aftale som indgås med Deres Leverandør anføres landet for den lov som finder anvendelse. Hvis vi optræder som Leverandør, anvendes lovene i Spanien, og domstolene i Benidorm (Alicante) vil have en ikke-eksklusiv jurisdiktion for at afgøre ethvert stridsspørgsmål.
 20. ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
  • Når De besøger vores websider, gøres det anonymt, og De vil derfor ikke blive registreret i nogen onlinetjeneste.
  • Deres anonymitet vil blive bibeholdt under søgning af tilbud eller læsning af generel information på vores hjemmeside, og De vil derfor ikke blive registreret i nogen onlinetjeneste.
  • Vi anvender cookies (bruger-id.) på vores websider for at indsamle informationer om anvendelsen af vores hjemmeside, om den server som computeren er tilsluttet, om hvilken browser der anvendes (for eksempel Mozilla eller Internet Explorer), og om De svarede på en annonce eller e-mail fra VIAJES ALAMEDA S.A. Der foretages en global indsamling af og opfølgning på disse oplysninger. De indhentede oplysninger anvendes til studere svartid på annoncer, tilbud via e-mail og marketingstrategier. Internetbrugerens personlige oplysninger er ikke omfattet af indsamlingen af oplysninger.
  • For at kunne tilbyde bestemte produkter eller tjenester online kan De blive bedt om frivilligt at anføre Deres personlige oplysninger såsom Deres e-mail-adresse og kreditkortoplysninger for at kunne korrespondere, registrere sig på hjemmesiden, foretage køb eller deltage i onlineundersøgelser. Dette gør det muligt for os effektivt at tilbyde alle produkter eller tjenester, herunder opfølgning på eller fremsendelse af tilbud på produkter og tjenester, som kan interessere Dem.
  • Når De har anvendt vores onlinetjeneste, kan vi kombinere oplysningerne om hvordan De har brugt vores websider, herunder oplysninger vedrørende det sted og den måde vores produkter og tjenester er blevet anvendt på, for at kunne gøre Deres onlineoplevelse mere personlig og præsentere Dem for de pågældende tilbud og opdateringer, som De kan benytte, både hvis De er tilsluttet internettet eller hvis De ikke er det. Vi anvender også en cookie for at vores server skal genkende Dem som bruger af onlinetjenester på vores websider, når De besøger dem igen.
  • Ved at gå ind på vores websider giver De os tilladelse til at anvende de oplysninger som De gav os til f.eks. at levere en tjeneste til Dem, garantere korrekt fakturering, vurdere forbrugerens interesse i vores forskellige tjenester og informere Dem om vores produkter eller tjenester. De personlige oplysninger lagres i databaser, som VIAJES ALAMEDA S.A. påtager sig at beskytte. Vi skal afgive en erklæring om disse databaser til Databeskyttelsesagenturet. Hvis De anfører Deres e-mail-adresse, eller hvis De har anført den på et tidligere tidspunkt, kan vi sende tilbud til denne adresse. Disse tilbud vil kunne basere sig på de oplysninger som De har givet os under det første køb, i spørgeundersøgelser eller i de oplysninger der angiver købepræferencer og livsstil, samt alle andre oplysninger der er tilgængelige fra autoriserede eksterne kilder såsom Leverandører og marketingselskaber. VIAJES ALAMEDA S.A. foretager selv afsendelsen af disse tilbud. Når vi sender Dem e-mails, kan vi identificere oplysninger på basis af Deres e-mail-adresse, for eksempel om De kan læse elektronisk korrespondance i HTML-format, med rigt indhold m.m. Hvis Deres e-mail-adresse fungerer med HTML, kan vi sende Dem en e-mail i HTML med billedindhold.
  • Bemærk at vi ikke videregiver e-mail-adresser til Leverandører af tjenester, selv om vi vil kunne sende Dem tilbud som agent for disse Leverandører. De skal også vide, at hvis De tager imod et tilbud fra en Leverandør som vi har præsenteret for Dem, og De derefter bliver dennes kunde, kan den pågældende Leverandør sende Dem tilbud uafhængigt af os. I så fald skal De fremsende separat meddelelse om De ønsker eller ikke ønsker at modtage tilbud for fremtiden. Vores formål er at give Dem tilbud som vi mener kan interessere Dem baseret på tidligere reservationer. Disse tilbud udarbejdes og behandles ud fra af strenge betingelser om at beskytte sikkerheden og fortroligheden af kundens personlige oplysninger. De kan under alle omstændigheder på et hvilket som helst tidspunkt anmode os om at ophøre med at fremsende tilbud.
  • VIAJES ALAMEDA S.A. gør det let at afvise de tilbud som vores kunder får tilsendt med e-mail. Til trods for at nogle kunder fortæller os at de er glade for at modtage information om disse skræddersyede tilbud, erkender vi at det er vigtigt, at De får muligheden for at vælge. De kan på ethvert tidspunkt beslutte at De ikke ønsker at modtage disse tilbud ved at klikke på det felt, der findes til dette formål i de reklamemails De modtager. I alle tilbud som sendes med e-mail, forklarer vi Dem hvordan De skal undgå at modtage fremtidige tilbud med e-mail. De kan ligeledes konfigurere eller ændre Deres e-mail-indstillinger online eller på et hvilket som helst tidspunkt.
  • Desuden, i kraft af disse betingelser og efter vores bedste overvisning, forpligter vi os til ikke at indgå aftaler med, levere tjenester eller fremsende tilbud til mindreårige.
  • Mindreårige kan heller ikke registrere sig i de tjenester vi viser på de websider, som de måtte have adgang til. I denne henseende minder vi de mindreåriges juridiske repræsentanter eller formyndere om deres pligt til at overvåge dem. Værgen skal straks underrette os hvis vedkommende har kendskab til, at en mindreårig har registreret sig i en hvilken som helst tjeneste gennem vores hjemmeside for at fjerne registreringen.
  • Vi opgiver de personlige oplysninger vi disponerer over i henhold til den gældende lovgivning, når vi bliver anmodet herom. Vi beder Dem henvende Dem skriftligt til os hvis De mener, at de personlige oplysninger som De har opgivet til os, ikke er korrekte eller at de er mangelfulde. De kan finde alle oplysninger om hvordan De kan komme i kontakt med os i afsnit J.
  • De bør vide at andre websider som De får adgang til fra vores hjemmeside, kan have andre betingelser for fortrolighed end dem vi har anført ovenfor.
  • VIAJES ALAMEDA S.A. fralægger sig ethvert ansvar for indholdet i eller betingelserne for tilknyttede websider.
Dato for den sidste revision: april 2009udskriftsversion
kontakt kreditkortsikkerhed politik om beskyttelse af personlige oplysninger almindelige betingelser partners blog
© 2003-2016 Viajes Alameda s.a. alle rettigheder forbeholdes.

Sikker onlinereservation. Alle reservationer foretages med anvendelse af den nyeste 128-bit krypteringsteknologi fra GeoTrust, der tilbyder det højeste kommercielle krypteringsniveau.

travel authenticated