Det enkla sättet att boka transfer till och från flygplatsen
Startsida Sök Destinationer Min bokning hjälp
Vi finns i   
Startsida - Allmänna villkor

allmänna villkor


Allmänna försäljningsvillkor

 1. PRESENTATION AV FÖRETAGET
  • VIAJES ALAMEDA, S.A., som utövar sin affärsverksamhet under namnet Shuttle Direct, är ett spanskt företag som är beläget på Vía Emilio Ortuño, 15, Benidorm (Alicante). För att få all information om hur du kan ta kontakt med oss, se klausul J.
  • Då du gör en bokning bekräftar du att du har läst och accepterar dessa försäljningsvillkor och att du har rättskapacitet och befogenhet att acceptera dem i eget namn och i alla de personers som reser med dig.
 2. AVTAL
  • Nedan definieras villkoren som gäller när du bokar de tjänster som tillhandahålls på vår webbsida. Leverantören av tjänsten har utsett oss till sin representant. Vi upprättar ett avtal i ditt namn med leverantören av tjänsten (i fortsättningen kallad ”leverantören”). Såsom representant påtar vi oss inget ansvar för leverantörens handlingar eller försummelser i samband med de tjänster han tillhandahåller. Leverantörens namn finns angivet på kupongen som vi kommer att skicka (se klausul C)3 som återges nedan). På din bokning kommer leverantörens villkor att tillämpas. Vi rekommenderar att du läser dem noggrant, eftersom de innehåller viktig information om bokningen. På begäran tillhandahåller vi kopior av dessa.
  • Samtliga tjänster som vi erbjuder till försäljning är inte ett erbjudande av tjänster från vår sida, utan de är en inbjudan till dig att göra ett erbjudande till leverantören av tjänsterna. Vi kan acceptera eller avslå ditt erbjudande i dessa leverantörers namn. Om vi skulle acceptera erbjudandet, ingås avtalet med leverantören. I ett mycket begränsat antal fall agerar vi som leverantör och då anges vårt namn på din kupong såsom leverantör av tjänsten. Vi ber dig läsa klausul 17, som återges längre fram, där det ansvar vi såsom leverantör har gentemot dig beskrivs.
 3. HUR MAN BOKAR ONLINE
  • På vår webbsida kan du hitta hela utbudet av tjänster online. Genom att du fyller i formuläret för att boka en tjänst gör du ett köperbjudande online. I sagda formulär ombeds du att lämna och bekräfta den information som vi ska föra vidare till leverantören. Då du bekräftar sagda information, ber vi dig kontrollera att alla namn, datum och tider är korrekta och meddela oss om eventuella fel så snart som möjligt. Det faktum att du ger oss uppgifterna om ditt betalkort innebär en garanti att du är auktoriserad att använda det och att vi omedelbart kan påföra kostnaden för tjänsten på detta.
  • När vi väl fått formuläret med bokning av tjänsten och betalningen, kommer vi att bekräfta att vi mottagit betalningen i ett e-postmeddelande. Detta e-postmeddelande bekräftar uteslutande att vi fått betalningen och att bokningen av tjänsten är under handläggning. Inte i något fall anses det vara en bekräftelse på bokningen. Då bekräftelsen av din bokning skickats via e-post, träder ett bindande avtal i kraft mellan dig och leverantören. Avtalets datum är det som anges i bekräftelsen via e-post.
  • Bekräftelsen av din bokning via e-post inkluderar en länk till din kupong. I sagda kupong anges namnet på leverantören som du har ingått avtalet med. Denna kupong måste skrivas ut, undertecknas och lämnas in till leverantören för att man ska få tjänsten som bokats. Tjänsten kan komma att annulleras om kupongen inte lämnas in. Vi rekommenderar också att du tar med dig en kopia av kupongen, bokningen av tjänsten och bekräftelserna via e-post på resan för att kunna visa upp dem om det behövs.
  • Du ska bekräfta mottagandet av alla meddelanden vi skickar dig. I händelse att du inte bekräftar mottagandet av ett e-postmeddelande men våra register bekräftar att du har mottagit det, anses det att du har bekräftat mottagandet av det.
  • Du bör kontrollera informationen på kupongen så snart du fått den. Vi ber dig meddela alla fel omedelbart, eftersom det kanske inte är möjligt att göra ändringar i efterskott. Såsom representant för leverantören skickar vi din bokning av tjänsten till leverantören och avsäger oss allt ansvar för fel som kan förekomma på kupongen, med undantag för om det är vi som är skyldiga till felet. Du ska meddela oss om eventuella fel senast 48 timmar innan resans början. Vi ber dig läsa klausulerna E och F om vår omboknings-och avbokningspolicy.
  • Informationen som du lämnar vid bokningen av tjänsten kommer bara att överlämnas till leverantören som du ingår avtalet med eller till de personer som behövs för att tillhandahålla tjänsten. Uppgifterna kan således överlämnas till myndigheter som t.ex. tull- och immigrationsmyndigheter i den händelse att de begär det eller om lagen så fordrar. Det ovanstående kan också tillämpas när det gäller annan konfidentiell information vi får, t.ex. uppgifter om handikapp eller speciella kostbehov eller religiösa behov. Likaså kan vi komma att överlämna viss information till riskbedömnings- eller kreditföretag.
  • Om du ska resa utom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är kanske inte kontrollen av dataskyddet så uttömligt som lagarna fordrar i det land varifrån bokningen görs. Vi kan inte handlägga din bokning av tjänster om vi inte får överlämna dessa uppgifter till vederbörande leverantör, inom eller utom EES. Då bokningen görs, ger du ditt uttryckliga samtycke till att denna information lämnas till relevanta personer. I klausul T, som återges nedan, hittar du detaljerad information om vår dataskyddspolicy.
 4. BETALNING
  • Samtidigt som du bokar en tjänst kommer du att ombedas att betala den helt och hållet. Om leverantören avslår bokningen av tjänsten kommer du att meddelas via e-post och du återfår betalningen med samma betalningssätt som du själv använt.
 5. ÄNDRINGAR
  • Begäran av ändring i bokningen ska göras skriftligt till oss och ändringen gäller inte förrän vi mottagit begäran och bekräftat att leverantören kan göra ändringen. Ändringarna kan göras från sektionen ”Min bokning” som finns på webbsidan eller via fax eller e-post, senast 48 timmar före resans början. Läs klausul J för mer information om hur du kan ta kontakt med oss. För alla ändringar tas en skälig handläggningsavgift ut som måste betalas i förväg.
  • Om du begär ändring av hämtplats eller destination, flyg, antal passagerare eller deras ålder och denna innebär en extra kostnad (till exempel om fler personer ska resa med dig eller om du ändrar tiden för flyget), måste den extra kostnaden betalas samtidigt med att ändringen görs. För denna operation tas ingen handläggningsavgift ut.
  • Om leverantören inte tillämpar någon extra avgift för den begärda ändringen (t.ex. vid ändrat flygnummer), tas ingen extra avgift ut, under förutsättning att ändringen begärs minst 48 timmar före resans början.
  • Om ändringen innebär ett lägre pris, erbjuds en återbetalning med avdrag för en skälig handläggningsavgift, under förutsättning att dessa ändringar görs minst 48 timmar före resans början.
  • Ändringar i ankomsttiden till hämtplatsen till följd av planets försenade eller för tidiga ankomst samt förseningar vid bagageutlämningen eller i säkerhetskontrollerna anses inte vara ändringar i bokningen, under förutsättning att de inte överstiger 60 minuter i förhållande till den förutsedda ankomsttiden.
  • För ändringar som görs senare än 48 timmar före den första etappen av resan tillämpas en skälig handläggningsavgift.
 6. AVBOKNING
  • Begäran om avbokning ska göras skriftligt och den gäller inte förrän vi såsom leverantörens representant får den. Avbokning kan göras från sektionen ”Min bokning” på webbsidan eller skriftligt via fax eller e-post. Se klausul J för information om hur du tar kontakt med oss.
  • Om din bokning gäller en utresa eller en returresa, kan leverantören betala tillbaka priset som betalats för kupongen under förutsättning att annulleringen görs senast 48 timmar före resans datum och de villkor som anges nedan uppfylls.
  • Ingen återbetalning görs om avbokningen inte görs helt eller delvis minst 48 timmar före den avgångstid som anges på kupongen. I den händelse att du av hälsoskäl inte kan resa, kan återbetalning göras om du lämnar in ett intyg på din oförmåga att resa (t.ex. ett läkarintyg).
  • Om resan som bokats skulle försenas eller inställas, eller det inte finns tillräckligt med platser och du följaktligen på goda grunder beslutar att inte resa, kan återbetalning göras om du lämnar in kupongen. Om bara den första turen vid en transfer har använts, återbetalas skillnaden i priset för tur- och returresan.
  • Om tjänsten inte uppfyller dina förväntningar och du vill begära återbetalning av annan anledning, läs klausul Q som återges nedan.
 7. Rullstolar och elektriska rullstolar
  • Du måste ange om du använder rullstol eller elektrisk rullstol när du fyller i bokningsformuläret för tjänsten. Vi ber dig också specificera om det rör sig om en hopfällbar, manuell modell eller om den har batteri eller motor, för att vi ska kunna erbjuda dig ett lämpligt fordon vid bokningen.
 8. FÖRSÄKRING
  • De flesta leverantörer kommer att be dig ta en reseförsäkring som villkor för att boka deras tjänster. I vilket fall som helst rekommenderar vi varmt att du tar en försäkring som skyddar dig själv och din grupp mot de avbokningskostnader som du kan ådra dig, assistanskostnader (inklusive hemtransport) i händelse av olycka, sjukdom, leverantörens konkurs, förlust av bagage eller pengar eller andra utgifter. Om vi skulle ha handlagt din försäkring, kontrollera noggrant att alla uppgifter som anges är korrekta och att all relevant information är inkluderad (t.ex. hälsotillståndet före resan). Om man inte ger information eller denna inte är fullständig inverkar det på försäkringen, det kan t.o.m. göra den ogiltig.
 9. VIAJES ALAMEDA S.A:s ANSVAR.
  • Läs klausul Q om hur reklamationer handläggs.
  • I de fall då VIAJES ALAMEDA S.A. agerar som representant, upprättas avtalet om transfer- och logitjänster och andra tjänster mellan dig och leverantörer, inte mellan dig och VIAJES ALAMEDA S.A. Då vi agerar som representant påtar vi oss inget ansvar för handlingar eller försummelser från leverantörens sida, inte heller för missade flyg. Vi påtar oss emellertid ansvaret i händelse av död eller personskador härrörande från vårdslöshet från vår eller våra anställdas sida i utövandet av våra funktioner såsom representant. I den händelse att VIAJES ALAMEDA S.A:s ansvar fastställs i samband med vilken handling som helst, utom i händelse av död eller personskador, begränsas vårt ansvar till högst det dubbla av kostnaderna för bokningen.
  • VIAJES ALAMEDA S.A. förpliktar sig att lämna till din leverantör den information avseende bokningen av tjänsten som du skickat genom vår webbsida. Vi tar inte ansvar för de förluster eller skador som kan uppstå på grund av en felaktig handläggning av bokningen av tjänster från din leverantörs sida, inte heller för de misstag som du kan begå då du inte ger fullständiga och specifika uppgifter vid bokningen.
  • Vi påtar oss inte heller någon typ av ansvar för de extra tjänster som du kan boka direkt genom din leverantör.
  • Skadeståndsyrkanden på grund av dödsfall eller personskador till följd av användningen av tjänsten ska skickas till leverantören av tjänsten och de underställs lagarna och jurisdiktionen i det land där tjänsten har tillhandahållits. Leverantörens namn och kontaktuppgifter finns angivna på kupongen.
  • I den händelse att vi agerar som leverantör och vi har upprättat ett avtal med dig, påtar vi oss ansvaret för dödsfall eller personskador till följd av vår eller våra anställdas vårdslöshet i utövandet av våra funktioner. Vi påtar oss inte någon typ av ansvar i händelse av missade plan. För övriga reklamationer begränsas vårt ansvar till det dubbla av beloppet för bokningen.
  • På webbsidan kan det förekomma tillfälliga fel, som vi anstränger oss att rätta till så snart som möjligt när vi upptäckt dem. I den händelse att felaktiga priser eller erbjudanden publicerats, förbehåller vi oss rätten att häva avtalet och erbjuda dig återbetalning av hela beloppet för detta.
  • Vi garanterar inte att innehållet på webbsidan är exakt och inte heller att den saknar virus eller liknande defekter som skulle kunna ha destruktiva följder.
 10. KONTAKT
  • Alla meddelanden vi har till dig skickas med e-post, och därför uppmanar vi dig eftertryckligt att du öppnar din e-post innan du startar resan, eftersom alla eventuella ändringar eller annulleringar i ditt avtal kommer att meddelas på den e-postadress som anges i bokningen av tjänsten. Även all annan information som kan anses vara nyttig kommer att skickas till din e-postadress.
  • Du bör se till att ge oss din nuvarande e-postadress och ditt mobiltelefonnummer och informera oss om alla ändringar i dessa. Det är viktigt att vi får ett mobiltelefonnummer genom vilket vi kan komma i kontakt med dig under resan i den osannolika händelse att vi behöver göra det brådskande angående din bokning.
  • Vår postadress är: Atención al cliente (Kundtjänsten), Viajes Alameda, Vía Emilio Ortuño 15, 03501 Benidorm, Alicante (Spanien); telefonnummer: (+34) 966830101; fax: (+34) 965856551; e-post: customer.care @ viajesalameda.com
 11. TRANSFER
  • Din leverantör kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att vara på hämtplatsen vid den tid som specificeras på din kupong, även om vi inte kan garantera det.
  • Vid transfertjänster som utgår från flygplatsen väntar föraren högst 60 minuter från och med den ankomsttid för flyget som specificeras på din kupong. Väntetiden från vilken annan hämtplats som helst begränsas till 20 minuter från och med den tid som anges på din kupong.
  • Du måste kontrollera datum, tid och plats som anges på din kupong eller i senare meddelanden via e-post med hämtningsinformation för din transfertjänst. Du bör försäkra dig om att den förutsedda ankomsttiden för transfern till avreseflygplatsen är minst 10 minuter innan incheckningsdisken öppnas (inte stängs) och i alla händelser, aldrig mindre än två timmar före flygets programmerade avgångstid.
  • Du bör ta hänsyn till att de flesta leverantörerna (inklusive vi, i den händelse att vi agerar som leverantör) inte tar ansvar för förseningar eller tjänster som inte kan utföras på grund av force majeure eller andra oförutsedda omständigheter eller som ligger utom vår kontroll, såsom olyckshändelser som tredje man utsätts för under transportsträckan, poliskontroller, terroristattentat eller vandalism, extrema väderförhållanden, etc.
  • Transfern görs mellan den startpunkt och den destinationspunkt som specificerats i din bokning av tjänsten. Du bör försöka ge en tillräckligt detaljerad och konkret beskrivning som omfattar gatans namn och nummer. Vid privata transferer, kommer fordonet att lämna eller hämta upp dig på platsen som ligger närmast ditt logi, beroende på fordonets fysiska egenskaper och tillfartsmöjligheterna till den adress som anges på kupongen. Vid samtransport kommer vi att transportera dig till ditt logi eller till den hämtplats som ligger närmast ditt logi. Transferer med reguljära linjer kommer att lämna dig och hämta upp dig vid busshållplatser eller busstationer, etc.
  • I den händelse att förbindelserna via vanliga landsvägar skulle vara stängda på grund av väderförhållandena eller liknande omständigheter och du önskar bli transporterad till destinationspunkten på en omväg, måste du själv stå för eventuella extra kostnader.
  • Alla fordon är försäkrade I enlighet med den lokala lagstiftningen.
  • Du måste meddela oss om din bokning av tjänsten omfattar transfer av barn. Du måste använda de bilbarnstolar som erbjuds, även om vi rekommenderar att du tar med dig dina barns, eftersom reglerna kan ändras beroende på landet.
  • I den händelse att du inte meddelat oss om att barn ska transporteras, är din transfertjänst beroende av tillgången på lämpliga barnstolar i fordonet. Om det inte finns speciella bilbarnstolar lediga, kommer inte priset för tjänsten att återbetalas och ingen typ av ansvar eller skyldighet att utföra transfertjänsten accepteras.
  • På en del destinationer bör du ringa och bekräfta resan igen. Detta villkor finns angivet på din kupong. I den händelse att du inte bekräftar resan per telefon, kommer tjänsten inte att utföras och priset kommer inte att återbetalas.
  • På kupongen anges ett telefonnummer för assistans på destinationen som är tillgänglig 24 timmar om dygnet.
  • Kategorin på fordonet som används för transfern garanteras inte. Både vårt företag och leverantören har full frihet att byta ut fordonet utan att det innebär något ansvar gentemot dig. Vid behov kan transportfordonet och/eller typen av detta bytas ut tillfälligtvis om vi på så sätt kan utföra tjänsten som under andra omständigheter inte skulle kunna fullgöras.
  • I den händelse att flyget försenas, planet omdirigeras eller du missar ett anslutningsflyg när transfern ska utgå från en flygplats, följer vi nedanstående policy när vi måste vänta:

   I händelse av försening jämfört med den programmerade ankomsttiden:

   I. Privata transferer: Flygförseningar på upp till 3 timmar efter den programmerade ankomsttiden inkluderas. I händelse av flygförseningar på mer än 3 timmar, bör du ta kontakt direkt med leverantören och inte med oss för att begära att fordonet fortsätter att vänta, varvid du får betala en avgift för förarens väntetid som ska betalas före transfern, eller begära en ny tjänst och en ny betalning. Om du inte tar kontakt med leverantören vid en försening på mer än tre timmar anses tjänsten utförd och avslutad.
   II. Samtransporter: Du erbjuds nästa samtransport som finns tillgänglig.
   III. Busstransport på reguljär linje: Du erbjuds transfer på den avtalade leverantörens nästa tillgängliga reguljära linje.

   I händelse av omdirigerat flyg till annan flygplats: Flygbolaget är den som ansvarar för att du kommer till den avsedda flygplatsen och förseningspolicyn som nämnts tidigare kommer att tillämpas.

   I händelse av inställt flyg eller missat flyg eller anslutningsflyg, se vår policy för avbokning i klausul F.
  • I den händelse att du inte sammanträffar med leverantören på hämtplatsen inom 20 minuter efter den tid som specificeras på din kupong, kommer vi att försöka nå dig på det mobiltelefonnummer som du givit oss. Om vi inte skulle kunna ta kontakt med dig på grund av bristande mobiltäckning eller dålig kvalitet på telefonanslutningen, brist på signal, aktiverad röstbrevlåda eller om du inte svarar, kommer tjänsten inte att utföras och varken din leverantör eller vi har någon skyldighet att utföra den eller betala tillbaka den.
 12. SPRÅK
  • Vår webbsida finns tillgänglig på många språk. Vår kundtjänst och assistans via e-post finns tillgänglig på spanska och engelska, även om vi ska försöka att utföra dem på det språk du använt vid bokningen.
  • VIAJES ALAMEDA, S.A. övervakar kvaliteten på översättningen av våra webbsidor, såväl som översättningen av villkoren. I händelse av avvikelser i översättningen, gäller den spanska versionen.
 13. BAGAGE
  • Allt bagage måste vara försett med etiketter med ägarens namn och destinationsadress.
  • Varje passagerare kan medföra ett kolli som väger högst 20 kg (totalt mått, längd + bredd + djup = 158 cm) och handbagage som väger högst 5 kg (största mått 45 cm x 35 cm x 20 cm).
  • Allt eventuellt överviktsbagage måste deklareras när bokningen av tjänsten görs. De extrakostnader som du kan ådra dig om du reser med icke deklarerat bagage tillkommer dig och detta inkluderar kostnader för att få andra fordon för att transportera överviktsbagage som inte deklarerats. Vi förbehåller oss likaså rätten att neka till att transportera överviktsbagaget.
  • Bagaget får inte innehålla förbjudna artiklar såsom farliga substanser, djur som inte har deklarerats i enlighet med klausul 8, som återges nedan, eldvapen, lättfördärvliga produkter, ömtåliga eller olagliga föremål.
  • Vi rekommenderar dig också att inte ta med ömtåliga eller värdefulla föremål i bagaget såsom smycken, pengar, ädelmetaller, silverföremål, checker eller andra säljbara värdepapper, dokument, pass, andra identitetsdokument, varuprover, etc.
  • Du ska ta ansvar för ditt bagage och påta dig risken vid transfern av det. Varken din leverantör eller vi kommer att påta oss ansvaret för förlorat eller skadat bagage. Vi råder dig att ta en lämplig reseförsäkring som erbjuder täckning för sådana eventualiteter.
  • Utrustning som blir kvarglömd i fordonet kommer att skickas till den adress du har angivit vid bokningen av tjänsten, och det innebär att du får betala alla extra kostnader.
  • Om du reser med sällskapsdjur måste du föranmäla detta vid bokningen av tjänsten. I sådana fall reser dessa under ditt eget ansvar. Sällskapsdjur ska resa i speciellt anpassade burar som uppfyller IATA:s specifikationer för flygtransport av sällskapsdjur. Husdjur kan bli mycket nervösa under en resa och därför måste du vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Du blir skyldig att ersätta oss för reklamationer, utgifter och andra yrkanden som vi blir föremål för till följd av ditt sällskapsdjurs uppförande.
 14. KUNDENS ANSVAR
  • Du är den enda ansvariga för att du har all dokumentation som behövs för att korsa gränser och gränskontroller. Varken vi eller leverantören påtar oss något ansvar för eventuella förluster till följd av att du inte har sagda dokumentation med dig eller inte iakttar skattemyndigheternas, polis- och tullmyndigheternas normer i de länder dit du reser. Kupongen är inte ett giltigt dokument för att få inresevisum.
  • Härmed accepterar du att ersätta oss eller återbetala till oss eventuella depositioner, böter eller utgifter som vi blir tvungna att betala till myndigheter på grund av att du inte uppfyller föreskrifter, regler, etc. eller andra krav för att resa i de länder dit du önskar resa, har för avsikt att lämna eller resa igenom. I sådana fall har vi befogenhet att behålla alla belopp som tillkommer dig till dess att du har fullgjort betalningen.
 15. TILLTRÄDESRÄTT
  • Leverantören, vår representant eller fordonets förare förbehåller sig rätten att neka transfer av alla de personer som är alkohol- eller narkotikapåverkade eller vilkas uppförande kan anses vara farligt för föraren eller de övriga passagerarna, inklusive dig. I sådana fall gör vi inga återbetalningar och inte heller påtar vi oss något ansvar för att tjänsten utförs, varken åt dig eller åt de personer som reser tillsammans med dig, och vi tillhandahåller inte heller några alternativa lösningar.
  • Det är inte tillåtet att konsumera alkohol, narkotika eller tobak inne i fordonen.
 16. LOGI
  • När det gäller logi ska normerna som leverantören av tjänsten fastställt för ankomst och avresa samt vistelse följas. På begäran ställer vi en kopia av dessa till ditt förfogande.
 17. KLAGOMÅL
  • Eftersom avtalen som ingås är mellan dig och leverantören ska alla frågor och klagomål avseende tjänsten riktas till denne. Om det uppstår något problem under resan, ska du omedelbart underrätta leverantören. Om du inte går tillväga på det sättet, minskar möjligheterna att undersöka, rätta till och åtgärda dina klagomål eller reklamationer och ersättningen skulle kunna minska eller inte ens komma att betalas ut, beroende på omständigheterna. Du kan likaså ta kontakt med oss om du skulle behöva assistans vid destinationen eller skriva till oss efter resans slut. Kontaktuppgifterna för din leverantör finns angivna på kupongen och våra uppgifter kan du hitta i klausul J.
 18. UPPHOVSRÄTT
  • Copyright, registrerade varumärken och andra upphovsrätter som finns på våra webbsidor tillhör VIAJES ALAMEDA, S.A. eller har upplåtits mot licens och de är skyddade genom nationella och internationella regler.
  • All användning av innehållet på våra webbsidor, inklusive ändring, publicering, reproducering eller avbildning, helt eller delvis, av detta utan vårt uttryckliga medgivande förbjuds.
  • I kraft av dessa villkor förbinder du dig att inte använda våra webbsidor i olagliga syften.
 19. TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG JURISDIKTION
  • Dessa allmänna villkor är underställda bestämmelserna i den spanska lagstiftningen, närmare bestämt i lag 34/2002, av den 11 juli, om tjänster i informationssamhället och om elektronisk handel; lag 7/1998, av den 13 april, om allmänna villkor vid ingående av avtal; det spanska kungliga dekretet 1906/1999, av den 17 december, genom vilket telefonavtal eller avtal om elektroniska tjänster regleras med allmänna villkor; lag 15/1999, av den 13 december, om skydd av personuppgifter; Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/31/EG, av den 8 juni, om elektronisk handel och Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/7/EG, av den 20 maj, om konsumentskydd i samband med distansavtal.
  • Då en bokning görs underställs dessa försäljningsvillkor de spanska lagarna och domstolarnas i Benidorm (Alicante) jurisdiktion. I det avtal som ingås med leverantören ska landet vars lag är tillämplig specificeras. Om vi agerar som leverantör, ska lagarna i Spanien tillämpas och domstolarna i Benidorm (Alicante) har den icke exklusiva jurisdiktionen för att lösa eventuella konflikter.
 20. SEKRETESSPOLICY
  • När du går in på vår webbsida, gör du det anonymt och därför registreras du inte för någon tjänst online.
  • Du förblir anonym medan du söker efter erbjudanden eller läser den allmänna informationen som finns på vår webbsida, och därför kommer du inte att registreras på någon tjänst online.
  • Vi använder cookies (koder för identifikation av användarna) på våra webbsidor för att samla in information om hur webbsidan används, information om servern som datorn är ansluten till, typen av webbläsare (till exempel, Mozilla eller Internet Explorer), och om du svarat på en annons eller e-post från VIAJES ALAMEDA S.A. är du föremål för en global insamling och uppföljning. Sagda information används för att utvärdera svarstiden för annonserna, e-posterbjudandena och marknadsföringspolicyn. Internetanvändarnas personuppgifter omfattas inte av denna insamling av data.
  • För att vi ska kunna erbjuda en specifik produkt eller tjänst online, kan du ombedas att frivilligt lämna dina personuppgifter, såsom e-postadress och information om ditt kreditkort för att upprätthålla korrespondens, registrera dig på webbsidan, göra inköp eller delta i enkäter online. Detta tillåter oss att på ett effektivt sätt erbjuda dig diverse produkter och tjänster, inklusive uppföljning eller erbjudanden av produkter och tjänster du kan vara intresserad av.
  • Sedan du använt vår onlineservice, kan vi kombinera informationen om hur du använt våra webbsidor, inklusive uppgifter om platser och sättet du använt våra produkter och tjänster på, för att kunna göra en personlig anpassning av din online-erfarenhet och presentera de erbjudanden och uppdateringar du kan dra nytta av, vare sig du är ansluten till Internet eller inte. Vi använder också en cookie som låter vår server känna igen dig såsom användare av onlinetjänster på våra webbsidor när du besöker dem igen.
  • När du går in på våra webbsidor ger du ditt medgivande till att vi använder informationen som du givit oss för att vi t.ex. ska kunna erbjuda dig en tjänst, garantera en korrekt fakturering, utvärdera ditt intresse såsom konsument för våra olika tjänster och informera dig om olika produkter och tjänster. Dina insamlade personuppgifter sparas i en automatisk databas som VIAJES ALAMEDA S.A. ser till att skydda. Denna databas är föremål för en deklaration till dataskyddsmyndigheten. Om du ger oss din e-postadress eller om du har gjort det tidigare, kan vi skicka erbjudanden till den adressen. Dessa erbjudanden kan grunda sig på information som du har givit oss vid den första operationen, vid enkäter eller i den information som specificerar vad du föredrar när det gäller inköp och livsstil, samt på all information som finns tillgänglig från auktoriserade, externa källor såsom leverantörer och marknadsföringsföretag. VIAJES ALAMEDA S.A. sköter direkt om att skicka dessa erbjudanden. Då vi skickar e-post kan vi identifiera information med utgångspunkt i din e-postadress, t.ex. om du kan läsa elektronisk korrespondens i HTML-format, med förbättrad grafik, etc. Om din e-postadress fungerar med HTML, kan vi skicka dig e-postmeddelanden i HTML med grafik.
  • Tänk på att vi inte lämnar ut din e-postadress till leverantörerna av tjänsterna, även om vi skulle kunna skicka dig erbjudanden i vår egenskap av representant för dessa leverantörer. Du bör också komma ihåg att om du drar nytta av ett erbjudande från en leverantör som vi har presenterat och du kommit att ingå i dennes kundkrets, kan denna leverantör skicka dig erbjudanden oberoende av oss. I sådana fall ska du meddela denne separat om du vill eller inte vill ta emot erbjudanden i fortsättningen. Vårt mål är att presentera dig erbjudanden som vi anser kan vara intressanta att döma av tidigare bokningar som vi anser varit nyttiga. Erbjudandena utarbetas och handläggs på stränga villkor för att skyddet av kundernas personuppgifter och säkerhet ska garanteras. Under alla omständigheter kan du när som helst begära att vi upphör med att skicka dig erbjudanden.
  • VIAJES ALAMEDA S.A. erbjuder ett lätt sätt att avslå de erbjudanden som kunderna får via e-post. Även om en del kunder sagt oss att de tycker om att få information om dessa noggrant utformade erbjudanden, inser vi att det är viktigt att du kan välja. Om du inte längre vill få dessa erbjudanden kan du när som helst klicka på det avsnitt som är avsett för detta i den affärskorrespondens du får. I alla erbjudanden som vi skickar dig via e-post kommer vi att ange hur du kan undvika att få erbjudanden via e-post i fortsättningen. Du kan likaså när som helst konfigurera eller ändra dina preferenser för din e-post online.
  • Å andra sidan och efter bästa förstånd förbinder vi oss härmed att inte ingå avtal, utföra tjänster eller skicka erbjudanden till minderåriga.
  • Minderåriga bör å sin sida inte registrera sig för tjänster som vi presenterar på de webbsidor där de surfar och som de går in på. Vi påminner också de minderårigas lagliga representanter eller förmyndare om deras skyldighet att övervaka dessa. En laglig representant ska omedelbart meddela oss om han får kännedom om att en minderårig har registrerat sig för någon tjänst via vår webbsida så att vi kan handlägga avregistreringen.
  • Vi visar de personuppgifter vi har i enlighet med gällande lagstiftning närhelst du begär det. Vi ber dig skriva till oss om du tror att de personuppgifter du givit oss inte är korrekta eller fullständiga. Om du skulle behöva ta kontakt med oss, vänligen läs klausul J.
  • Du ska vara medveten om att övriga webbsidor som du kommer till från vår webbsida kan innehålla andra sekretessvillkor än de som fastställts ovan.
  • VIAJES ALAMEDA S.A. frånsäger sig allt ansvar för innehållet eller villkoren på webbsidor som är länkade till vår webbsida.
Senaste revisionsdatum: april 2009


Utskrivbar version
kontakt säkerhet kreditkort sekretesspolicy allmänna villkor partners blog
© 2003-2016 Viajes Alameda s.a. med ensamrätt.

Säker online-bokning. Alla bokningar görs med de senaste krypteringsmetoderna på 128bit från GeoTrust, den högsta kommersiella krypteringsnivån.

travel authenticated