Regulamin

Regulamin handlowy

Regulamin handlowy

 1. 1 O NAS

  • Firma VIAJES ALAMEDA, S.A. działająca jako ShuttleDirect.com będzie pośrednikiem w procesie rezerwacji na usługi transportowe na tej stronie internetowej. Szczegóły tego, kim jesteśmy i jak skontaktować się z nami znajdują się w klauzuli J poniżej.
  • W trakcie procesu rezerwacji potwierdzasz zapoznanie się i zgodę z niniejszymi warunkami handlowymi i informacjami na naszej stronie internetowej oraz masz zdolność prawną do akceptacji wspomnianych warunków handlowych we własnym imieniu oraz wszystkich osób, których dotyczy zamówienie. Oznacza to , że jesteś odpowiedzialny za dokonanie wszystkich koniecznych płatności, informowania nas o zmianach lub anulowaniu zamówienia, otrzymywanie potwierdzeń i przekazywanie informacji wszystkim osobom, których dotyczy zamówienie.
 2. 2 UMOWA

  • ShuttleDirect.com jest pośrednikiem rezerwacji dla dostawcy (dalej "Dostawca") usług transportowych. Niniejsze warunki handlowe stanowią podstawę prawną, według której będziemy dokonywać Twoich rezerwacji na usługi transportowe na naszej stronie internetowej.
  • Wszystkie usługi, oferowane za naszym pośrednictwem nie są naszymi ofertami sprzedaży usług, a zaproszeniem dla Ciebie do złożenia oferty dostawcy usług. My przyjmujemy tę ofertę w imieniu dostawcy lub ją odrzucamy. W przypadku przyjęcia oferty, zostaje zawarta umowa z dostawcą. Podczas dokonywania rezerwacji wyrażasz zgodę na warunki i postanowienia regulaminu dostawcy. Uważnie zapoznaj się z tym regulaminem, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące Twojej rezerwacji. Kopie otrzymaszy od nas na życzenie.
  • Twoja umowa jest zawierana z Dostawcą, a nazwa i dane kontaktowe Dostawcy zostaną określone na kuponie, który Ci prześlemy (patrz klauzula C(3) poniżej). Regulamin Dostawcy będą obowiązywać w stosunku do Twojego zamówienia. Nasze zadanie ogranicza się do ułatwienia zawarcia umowy między Tobą a Dostawcą. Jako pośrednik nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za świadczenie usług, zapewnianych przez Dostawcę.
  • Żadna z oferowanych na naszej stronie internetowej usług nie jest "pakietem", zgodnie z definicją zawartą w Europejskiej Dyrektywie w sprawie Zorganizowanych Podróży, Wakacji i Wycieczek z 1990 r., i jakichkolwiek aktów prawnych w kraju rezerwacji, które implementują tę Dyrektywę Europejską do danego prawa krajowego. Prosimy zwrócić uwagę, że jeśli dokonałeś więcej, niż jedną rezerwację jednocześnie, każda rezerwacja jest odrębną umową między Tobą a Dostawcą.
 3. 3 PROCEDURA REZERWACJI ONLINE

  • Szeroki wybór usług transportowych, opisanych w K(1) poniżej, jest dostępny na naszej stronie internetowej. Możesz złożyć online ofertę zakupu usługi transportowej wypełniając formularz zgłoszenia rezerwacji. Zostaniesz poproszony/a o podanie danych, które musisz potwierdzić, a my przekażemy je dostawcy usługi. Potwierdzając dane, proszę sprawdź, czy wszystkie nazwiska, daty i godziny są poprawne oraz natychmiast powiadomić nas o błędach. Podając dane do płatności kartą kredytową potwierdzasz, że masz uprawnienia do korzystania z karty i że natychmiast obciążymy Twoją kartę wartością usług.
  • Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia rezerwacji oraz płatności, wyślemy potwierdzenie otrzymania płatności w imieniu Dostawcy za pomocą e-mail. Ten e-mail po prostu potwierdza, że płatność została przetworzona przez nas w imieniu Dostawcy, i że pracujemy nad Twoim wnioskiem. Nie jest to potwierdzenie rezerwacji. Wiążąca umowa wchodzi w życie między Tobą a Dostawcą w momencie wysłania przez nas e-maila potwierdzającego Twoją rezerwację. Datą zawarcia umowy jest data zamieszczona w e-mailu potwierdzającym.
  • E-mail potwierdzający rezerwację zawiera link do Twojego kuponu. Nazwa Dostawcy, z którym zawarłeś umowę oraz jego dane kontaktowe będą na kuponie. Musisz go wydrukować, podpisać i przekazać Dostawcy, aby otrzymać usługi, które zamówiłeś. Jeśli tego nie zrobisz, zamówione usługi mogą nie zostać wykonane. Zalecamy również posiadać dodatkowe kopie kuponu, zamówienia oraz potwierdzenia e-mail ze sobą w trakcie podróży.
  • Wszystkie wiadomości od nas wymagają potwierdzenia otrzymania. Jeśli nie uda się potwierdzić otrzymania wiadomości e-mail, a z naszych danych wynika, że została odebrana, uznaje się wtedy, że odbiór został potwierdzony.
  • Należy sprawdzić dane na kuponie od razu po jego otrzymaniu. Prosimy poinformować nas o jakichkolwiek błędach natychmiast, ponieważ wprowadzenie zmian później może być niemożliwe. Jako pośrednik rezerwacji dla Dostawcy, będziemy przekazywać twoje żądania dotyczące rezerwacji usługi Dostawcy, i nie ponosimy odpowiedzialności za błędy na kuponie poza tymi, które zostały dokonane przez nas. Powinieneś powiadomić nas z wyprzedzeniem 48 godzin przed podróżą o jakichkolwiek błędach. Prosimy zapoznać się z klauzulami E i F, dotyczącymi naszych zasad zmian i anulacji.
  • Informacje dotyczące rezerwacji, które podasz nam w ramach zamówienia usługi zostaną przekazane wyłącznie Dostawcy, z którym zawarłeś umowę lub innym osobom koniecznym, aby usługa została Ci okazana. Informacje mogą jednak zostać przekazane służbom publicznym, takim jak służby celne lub imigracyjne, jeśli zostanie to przez nie zażądane, lub jeśli jest to wymagane przez prawo. Ma to zastosowanie do wszelkich informacji poufnych, takich jak szczegóły dotyczące niepełnosprawności, wymagań żywieniowych lub religijnych. Pewne informacje mogą zostać także przekazane do firm zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa lub zdolności kredytowej.
  • Jeśli podróżujesz poza Europejski Obszar Gospodarczy, kontrola ochrony danych może nie być tak rygorystyczna, jak wymagania prawne w kraju, z którego dokonałeś rezerwacji. Jeśli nie możemy przekazać tych informacji odpowiednim Dostawcom, niezależnie od tego, czy znajdują się oni w Europejskim Obszarze Gospodarczym, czy nie, dokonanie zamówienia usługi będzie niemożliwe. Jeśli dokonujesz rezerwacji, oznacza to, że wyrażasz zgodę na przekazanie tej informacji do odpowiednich osób. Szczegółowe informacje o naszej polityce ochrony danych znajdziesz w klauzuli S poniżej.
 4. 4 PŁATNOŚCI

  • Jeśli agent biura podróży lub osoba trzecia dokonuje rezerwacji w Twoim imieniu, robią to jako Twój przedstawiciel. W momencie, gdy przesyłasz żądanie rezerwacji usługi, będzie wymagane, abyś dokonał wpłaty całej kwoty lub zaliczki. Jeśli została wpłacona jedynie zaliczka, jesteś zobowiązany uiścić resztę opłaty Dostawcy w momencie przyjazdu. Jeśli Dostawca odrzuca Twoje żądanie rezerwacji, poinformujemy Cię o tym drogą elektroniczną i w całości zwrócimy wszystkie wpłacone środki, używając tego samego sposobu, jakiego użyłeś do dokonania wpłaty.
 5. 5 ZMIANY

  • Żądania dokonania zmian w rezerwacji muszą być wysyłane do nas w formie pisemnej i nie będą obowiązywać do momentu ich otrzymania przez nas i pisemnego potwierdzenia zwrotnego do Ciebie, że dostawca może dokonać zmian. Wprowadzenie zmian jest możliwe z podstrony "Moja rezerwacja" witryny internetowej lub na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną na co najmniej 48 godzin przed podróżą. W klauzuli J znajdują się szczegółowe informacje na temat sposobu kontaktowania się z nami. Wszystkie zmiany podlegają opłacie manipulacyjnej płatnej z góry.
  • Jeśli zgłaszasz żądanie zmiany miejsca wyjazdu lub przyjazdu, szczegółów lotu, ilości lub wieku pasażerów, a zmiana taka generuje dodatkowe koszty (na przykład, jeśli zwiększa się ilość pasażerów lub zmienia się czas wylotu/przylotu), konieczna będzie wpłata brakujących środków w chwili dokonywania zmiany. Nie zostaniesz obciążony żadną dodatkową opłatą manipulacyjną.
  • Jeśli Dostawca nie pobiera opłat za proponowane zmiany (na przykład przy zmianie numeru lotu), nie zostanie pobrana żadna dodatkowa opłata, pod warunkiem, że poprosisz o zmianę rezerwacji na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem podróży.
  • Jeśli zmiana zmniejsza koszt usługi, otrzymasz zwrot środków, pomniejszonych o niewielką opłatę administracyjną, o ile wspomniane zmiany zostaną zgłoszone na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem podróży.
  • Wszelkie zmiany w godzinie przybycia do punktu odbioru spowodowane opóźnieniami lub zbyt wczesnym przybyciem oraz opóźnieniami w odprawach lub wydaniu bagażu nie będą liczone jako zmiany Twojej rezerwacji, zakładając że przybędziesz w ciągu 60 minut od wyznaczonej godziny.
  • Wszelkie zmiany w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia podróży podlegają opłacie manipulacyjnej w uzasadnionej wysokości.
 6. 6 ANULOWANIE REZERWACJI

  • Żądania anulowania rezerwacji muszą być wysyłane do nas w formie pisemnej i nie zaczną obowiązywać do momentu otrzymania ich przez nas za pośrednictwem dostawcy. Anulowanie rezerwacji jest możliwe z podstrony "Moja rezerwacja" witryny internetowej lub na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. W klauzuli J znajdują się szczegółowe informacje na temat sposobu kontaktowania się z nami.
  • Jeśli rezerwacji dokonano na podróż w jedną stronę lub powrotną, Dostawca może dokonać zwrotu za niewykorzystaną część taryfy, którą opłaciłeś, jeśli anulujesz przejazd zgodnie z zasadami opisanymi poniżej na co najmniej 48 godzin przed terminem podróży.
  • Zwrotów nie dokonuje się, chyba że anulujesz rezerwację w całości lub częściowo co najmniej 48 godzin przed czasem wylotu podanym na bilecie. Jeśli z powodów zdrowotnych, nie jesteś w stanie tego zrobić, zwrot może być dokonany, jeśli przedstawisz dowód na niezdolność do odbycia podróży (np. zaświadczenie lekarskie).
  • Jeśli zamówiona usługa transportowa została opóźniona, odwołana lub liczba miejsc okazała się niewystarczająca, w wyniku czego miałeś rzeczywisty powód nie decydować się na podróż, otrzymasz zwrot środków, jeśli zwrócisz nam swój kupon. Jeśli wykorzystałeś jeden z przejazdów w taryfie "tam i z powrotem", otrzymasz zwrot w wysokości różnicy ceny między biletem pojedynczym a powrotnym.
  • Jeśli usługa nie spełnia Twoich oczekiwań i chciałbyś zażądać zwrotu środków z jakiegokolwiek powodu, prosimy Cię o zastosowanie się do poniższej klauzuli O.
 7. 7 WÓZKI INWALIDZKIE I SKUTERY

  • Musisz poinformować nas, jeśli będziesz mieć ze sobą wózek inwalidzki lub skuter, gdy dokonujesz zamówienia usługi. Prosimy określić, czy jest on składany, czy zawiera baterie i/lub silnik, czy też jest ręczny, aby odpowiednie usługi mogły zostać Ci zapewnione w trakcie podróży.
 8. 8 UBEZPIECZENIE

  • Wielu Dostawców wymaga zakupienia ubezpieczenia turystycznego jako warunku rezerwacji. Zdecydowanie radzimy sprawdzić zasady ubezpieczenia w celu zabezpieczenia Ciebie i wszystkich osób, których dotyczy zamówienie przed kosztami, jakie mogą wyniknąć przy rezygnacji z niego; kosztów pomocy (w tym powrotu do kraju) w przypadku choroby lub problemów finansowych Dostawcy; utraty bagażu i pieniędzy oraz innych wydatków. Jeśli wydaliśmy Twoją polisę, prosimy, sprawdź ją dokładnie: czy wszystkie dane są prawidłowe i czy zostały przez Ciebie podane wszystkie istotne informacje (na przykład na temat obecnego stanu zdrowia). Nieujawnienie wszystkich danych lub ich niepełność mogą wpływać na Twoje ubezpieczenie, a nawet unieważnić Twoją polisę.
 9. 9 NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  • Twoja umowa na wykonanie usług jest zawierana między Tobą a Dostawcą, a nie z nami. Jako pośrednik nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykonanie usługi, którą zamówiłeś. Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie informacji na naszej stronie internetowej na temat możliwych do zamówienia usług; za zapewnienie warunków technicznych umożliwiających Ci dokonanie rezerwacji, za przekazanie szczegółów zamówienia, które przesłałeś do nas przez naszą stronę internetową do swojego Dostawcy, za powiadamianie Cię o jakichkolwiek zmianach dokonanych przez Dostawcę w Twoim zamówieniu oraz za powiadamianie Dostawcy o zmianach lub anulacjach, których chcesz dokonać. Nie jesteśmy odpowiedzialni za straty, jakie mogą wyniknąć przy nieprawidłowym przetwarzaniu Twojego zamówienia przez Dostawcę, ani za Twoje błędy, związane z dostarczeniem pełnych i dokładnych danych podczas zamawiania usługi.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie informacje o usługach, które przekazujemy Ci w dobrej wierze. Informacje o usługach, opcjach transportu, czasie podróży, godzinach odbioru i dowozu na miejsce oraz odległości podawane są w przybliżeniu i jako wartości orientacyjne, a nie zobowiązanie ShuttleDirect.com, że będą pokrywały się z wartościami podanymi na naszej stronie.
  • ShuttleDirect.com nie ma możliwości oceny, na ile konkretny rodzaj usługi transportowej będzie pasował do Twoich potrzeb, i nie jest odpowiedzialny za Twój wybór usługi. W przypadku, jeśli na jakiejkolwiek podstawie okaże się, że znajdziemy ciążącą na nas odpowiedzialność w tym zakresie, nasza maksymalna odpowiedzialność jest ograniczona do dwukrotności ceny Twojego zamówienia (lub jego odpowiedniej części, jeśli problem nie będzie dotyczyć wszystkich osób, które obejmuje zamówienie).
  • Wszelkie roszczenia o odszkodowanie za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z korzystania z serwisu należy wnieść do dostawcy usługi. Podlegają one prawu i jurysdykcji kraju, w którym usługa była świadczona. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Państwa dostawcy znajdują się na kuponie.
  • Niekiedy na stronie internetowej pojawiają się błędy, i dokładamy wszelkich starań, aby naprawić je tak szybko, jak jest to możliwe, gdy tylko dowiadujemy się o nich. Jeśli będą pokazywane nieprawidłowe ceny lub promocje, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia umowy w imieniu Dostawcy i dokonania Ci pełnego zwrotu kosztów.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe usługi, które można zarezerwować bezpośrednio u Dostawcy.
  • Nie gwarantujemy dokładności treści zawartych na tej stronie internetowej, bezpieczeństwa przed wirusami i tym podobnymi oraz że może ona zawierać konie trojańskie lub szkodliwe kody.
 10. 10 KONTAKT

  • Cała komunikacja między nami a Tobą odbywa się drogą elektroniczną, zalecamy więc przeczytać wiadomości przed rozpoczęciem podróży, ponieważ mogą zawierać informacje o zmianach lub odwołaniach w związku z Twoją umową. Powiadomienia te otrzymasz na adres e-mail podany w zgłoszeniu rezerwacji usługi. Możemy Ci również wysyłać inne przydatne informacje.
  • Twoim obowiązkiem jest podanie nam swój aktualny adres e-mail i numer telefonu komórkowego, oraz poinformować nas o jakichkolwiek zmianach. Podanie numeru telefonu komórkowego jest kluczowe, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą podczas twojej podróży w mało prawdopodobnym przypadku, w którym będziemy pilnie potrzebowali informacji o Twojej rezerwacji.
  • Nasz adres korespondencyjny: Customer Care, Vía Emilio Ortuño, 15, 03501 Benidorm, Alicante, Hiszpania, numer telefonu: (+ 34) 966830101, fax: (+ 34) 965856551, e-mail: customer.care @viajesalameda.com, strony internetowe: www.shuttledirect.com i www.viajesalameda.com
 11. 11 USŁUGI TRANSPORTOWE

  • ShuttleDirect.com może zarezerwować następujące usługi transportowe:

   Prywatny wynajem z kierowcą:
   Te usługi transportowe są zapewniane klientowi i innym osobom, których dotyczy zamówienie, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta w zakresie czasu i trasy. Klient i pozostałe osoby, których dotyczy zamówienie nie będą podróżować z dodatkowymi pasażerami.
   Transfer lub przewóz wspólny:
   Te usługi transportowe są zapewniane klientom na podstawie wcześniejszej rezerwacji. Są one świadczone na elastycznych trasach i według zmiennego harmonogramu. Klient i pozostałe osoby, których dotyczy zamówienie będą podróżować pojazdem, współdzielonym z innymi klientami, w pojeździe najbardziej odpowiednim według Dostawcy.
   Transport publiczny:
   Te usługi transportowe są używane publicznie i działają na określonych trasach według określonego harmonogramu. Klient i pozostałe osoby, których dotyczy zamówienie będą podróżować pojazdem, współdzielonym z innymi klientami i członkami społeczeństwa.
   Wypożyczalnia samochodów lub wynajem samochodu bez kierowcy:
   Transport jest oferowany jako krótkookresowy wynajem samochodu bez kierowcy.

  • Twój Dostawca dołoży wszelkich możliwych starań, aby przybyć do miejsca wyjazdu o godzinie określonej na kuponie, ale nie jest to gwarantowane.
  • W przypadku prywatnego transferu z lotniska kierowcy czekają maksymalnie 60 minut od godziny przylotu określonego na kuponie. Czas oczekiwania przez kierowcę z innego punktu odbioru będzie ograniczony do 20 minut od godziny widniejącej na kuponie.
  • Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie daty, godziny i miejsca na twoim kuponie lub w korespondencji e-mailowej, którą wysłaliśmy, aby upewnić się co do szczegółów wyjazdu i usługi transportowej. Należy się upewnić, że czas przybycia na lotnisko, z którego wylatujesz jest co najmniej na 10 minut wcześniejszy od czasu otwarcia (nie zamknięcia) stanowiska check-in i w żadnym wypadku nie jest mniejszy, niż dwie godziny do planowanej godziny wylotu.
  • Dostawca zachowuje absolutne prawo wyboru trasy do miejsca docelowego, która niekoniecznie może być najkrótszą drogą lub przebiegać płatnymi drogami.
  • Proszę mieć na uwadze, że większość Dostawców nie ponosi odpowiedzialności za wypłacanie rekompensat za opóźnienia, anulowanie lub niewykonane usługi wskutek nieprzewidywalnych okoliczności lub niekontrolowanych wydarzeń, w tym, bez ograniczeń, wypadków, poniesionych przez osoby trzecie na trasie przewozu, punktów kontrolnych policji, aktów terroryzmu lub wandalizmu, ekstremalnych warunków pogodowych lub strajków.
  • Transport odbywa się między punktem wyjazdu i celem przyjazdu, określonymi na Twoim kuponie. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie pełnego i dokładnego adresu, zawierającego nazwę ulicy oraz numer budynku. W przypadku indywidualnego transportu pojazd powinien zawieźć Cię do i odebrać z punktu maksymalnie bliskiego do Twojego miejsca pobytu, biorąc pod uwagę możliwości techniczne pojazdu oraz dostępność do zamówionego adresu. W przypadku wspólnego autobusu, zostaniesz dowieziony do swojego miejsca pobytu, lub punktu wysiadkowego, znajdującego się najbliżej Twojego miejsca pobytu. W przypadku transportu publicznego zostaniesz dowieziony i odebrany z przystanków autobusowych, dworców autobusowych, itp.
  • W przypadku, jeśli standardowa trasa jest zamknięta z powodu warunków pogodowych lub innych, a pragniesz dojechać do celu dłuższą trasą, poniesiesz odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe koszty.
  • Wszystkie pojazdy są ubezpieczone zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem.
  • Jesteś zobowiązany poinfomować nas, jeśli w ramach Twojego zamówienia będą podróżować osoby nieletnie. Jesteś zobowiązany do używania zapewnionych dziecięcych fotelików, ale zachęcamy do przywiezienia swojego dla Twoich dzieci, ponieważ standardy wyposażenia różnią się w różnych krajach.
  • Jeśli nie powiadomisz nas, że towarzyszą Ci nieletni, wykonanie Twojej usługi będzie zależeć od aktualnej dostępności stosownych fotelików dla dzieci w pojazdach. W przypadku, kiedy nie będą dostępne foteliki dla dzieci, koszty usługi nie zostaną zwrócone, a wobec Ciebie nie powstanie żaden obowiązek świadczenia usługi przewozowej.
  • Niektórzy dostawcy wymagają, abyś telefonicznie potwierdził swoją podróż. Jest to zaznaczone na kuponie. Jeśli nie dokonasz potwierdzenia podróży, usługa nie zostanie wykonana bez zwrotu pieniędzy.
  • Na kuponie znajdziesz numer alarmowy aktywny 24 godziny na dobę.
  • Kategoria pojazdu, którym będzie wykonywana usługa, nie jest gwarantowany i Dostawca według własnego uznania może zamienić pojazd, bez zobowiązań wobec Ciebie. Czasami zamiana pojazdu jest konieczna, aby usługa mogła zostać wykonana.
  • W związku z: opóźnieniami rejsów, przekierowaniami lotów, spóźnieniami na przesiadkę, w przypadku, gdy usługa transportowa zaczyna się na lotnisku, zasady oczekiwania wyglądają następująco:

   Opóźnienia lotu:
   Prywatny wynajem z kierowcą:
   W cenę wliczone są opóźnienia w stosunku do planowego przylotu do 3 godzin. W przypadku opóźnień przewyższających 3 godziny musisz skontaktować się z Dostawcą i zażądać oczekiwania pojazdu. Dodatkowa opłata zostanie pobrana przed rozpoczęciem transportu. Jeśli tego nie zrobisz, usługa nie zostanie zrealizowana.
   Transfer lub przewóz wspólny:
   Zaproponujemy Ci przejazd najbliższym dostępnym współdzielonym pojazdem.
   Transport publiczny:
   Zaproponujemy Ci przejazd najbliższym dostępnym według rozkładu jazdy pojazdem.
   Przekierowania lotu:
   Linie lotnicze zawiozą Cię do wyznaczonego lotniska, a zastosowanie znajdą powyższe warunki opóźnień.
   W przypadku odwołania lotu, spóźnienia się na lot lub spóźnienia się na przesiadkę, prosimy odwołać się do naszej polityki odwołań w klauzuli F.

  • W przypadku prywatnego transferu z kierowcą, jeśli nie uda Ci przybyć do punktu odbioru w ciągu 20 minut po czasie określonym na kuponie, dostawca spróbuje skontaktować się z Tobą na podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego. Jeśli rozmowa nie będzie możliwa wskutek braku połączenia lub jego słabej jakości, braku sygnału, włączonej skrzynki głosowej lub braku odpowiedzi na połączenie przychodzące, usługa nie zostanie zrealizowana, a Twój dostawca nie ma obowiązku zapewnienia Ci usług i dokonania zwrotu kosztów.
 12. 12 BAGAŻ

  • Wszystkie sztuki bagażu muszą być odpowiednio opisane nazwiskiem właściciela i adresem docelowym.
  • Każdy pasażer może przewozić jedną sztukę bagażu o maksymalnej wadze 20 kg (maksymalny łączny rozmiar - 158 cm) oraz bagaż podręczny o maksymalnej wadze 5 kg (maksymalne wymiary 45cm x 35cm x 20cm).
  • Nadmiar bagażu musi być zgłoszony po dokonaniu rezerwacji usługi. Użytkownik ponosi wszystkie koszty dodatkowe, w tym koszty dodatkowego transportu niezgłoszonego bagażu. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu nadbagażu.
  • Twój bagaż nie może zawierać przedmiotów zabronionych, w tym: materiałów niebezpiecznych; zwierząt, które nie zostały nam zgłoszone zgodnie z poniższą 8 klauzulą; broni palnej; produktów łatwo psujących się lub kruchych przedmiotów.
  • Zaleca się nie przewozić w bagażu przedmiotów kruchych lub wartościowych przedmiotów, takich jak biżuteria, pieniądze, metale szlachetne, srebro, czeki lub papiery wartościowe, dokumenty, paszporty i inne dokumenty tożsamości.
  • Jesteś odpowiedzialny za swój bagaż i przewozisz go na własne ryzyko. Ani my, ani Dostawca nie jesteśmy odpowiedzialni za utratę lub uszkodzenia bagażu. Zalecamy Ci nabycie odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego, aby móc pokryć utratę lub uszkodzenie.
  • Bagaż pozostawiony w pojeździe zostanie odesłany na Twój koszt na adres podany nam przez Ciebie w rezerwacji usługi.
  • Należy nas powiadomić w swoim zgłoszeniu rezerwacji usługi, jeśli chcesz przewozić zwierzęta. Zwierzęta są przewożone na Twoją odpowiedzialność. Zwierzęta muszą być transportowane w kontenerze, który spełnia wymagania IATA dotyczące transportu samolotem. Zwierzęta mogą stać się bardzo nerwowe podczas podróży, w związku z czym musisz przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności. Jednocześnie zwalniasz nasz od wszelkich roszczeń, kosztów lub wymagań w stosunku do nas, związanych z Twoim zwierzęciem.
 13. 13 TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za posiadanie potrzebnych dla przekroczenia granicy dokumentów. Ani my, ani Dostawca nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty spowodowane przez brak wspomnianych dokumentów, lub za nieprzestrzeganie przepisów celnych, porządkowych, podatkowych lub administracyjnych tych krajów, przez które należy przejechać. Kupon nie jest wystarczającym dokumentem dla otrzymania wiz wjazdowych.
  • Użytkownik zgadza się zapewnić środki i zwrócić nam koszta za jakąkolwiek kaucję, grzywnę lub opłatę, jaką będziemy musieli wypłacić władzom z powodu nieprzestrzegania przez Ciebie przepisów prawa, regulaminów, itp., a także innych wymagań podróży w tych krajach, które masz zamiar odwiedzić, opuścić, lub przez które chcesz przejechać. W tym wypadku, przysługuje nam prawo do zatrzymania wszelkich środków, należących do Ciebie aż do pełnego spłacenia naszych kosztów.
 14. 14 PRAWO WSTĘPU

  • Dostawca, kierowca lub nasz przedstawiciel zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu każdej osoby, która może być pod wpływem alkoholu, narkotyków i/lub których zachowanie można uznać za zagrożenie dla kierowcy, innych pasażerów lub Ciebie. Dostawca nie będzie w takich przypadkach dokonywał zwrotu płatności i nie powstanie u niego obowiązek świadczenia usług Tobie, osobom podróżującym razem z Tobą lub pomocy w znalezieniu alternatywnych rozwiązań.
  • W pojazdach zabrania się spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających oraz palenia tytoniu.
 15. 15 REKLAMACJE

  • Ponieważ umowa jest zawierana między Tobą a dostawcą, wszelkie pytania lub wątpliwości związane z usługą powinny być kierowane do niego. Jeśli masz problem w czasie podróży, musisz zgłosić go niezwłocznie dostawcy w miejscu przeznaczenia. Dane kontaktowe dostawcy znajdują się na kuponie. Jeśli nie zastosujesz się do tej procedury, będzie mniej możliwości zbadania reklamacji i naprawienia szkody. Przysługująca Ci kwota rekompensaty może być pomniejszona lub może nie zostać w ogóle wypłacona w zależności od okoliczności. Możesz również skontaktować się z nami celem uzyskania pomocy, kiedy znajdujesz się w miejscu docelowym lub napisz do nas po powrocie do domu korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w klauzuli J.
 16. 16 JĘZYKI

  • Nasze strony internetowe są dostępne w wielu językach. Nasz dział obsługi klienta i pomoc e-mail jest dostępna w języku hiszpańskim i angielskim, ale staramy się udostępnić go we wszystkich językach klientów.
  • Nadzorujemy jakość tłumaczenia naszych stron internetowych oraz warunków handlowych. W przypadku rozbieżności wersja hiszpańska będzie rozstrzygająca.
 17. 17 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  • Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności autorskiej należą do nas, lub są przyznawane VIAJES ALAMEDA, S.A. w ramach licencji i są chronione przez przepisy krajowe i międzynarodowe.
  • Zabronione jest wykorzystywanie treści naszej strony internetowej, w tym modyfikacja, kolejna publikacja, kopiowanie lub całkowite lub częściowe jej odzwierciedlanie bez naszej wyraźnej zgody.
  • Niniejszym zobowiązujesz się nie korzystać z naszej strony internetowej dla celów niezgodnych z prawem.
 18. 18 PRAWO I JURYSDYKCJA

  • Te warunki handlowe są objęte prawem hiszpańskim.
  • W trakcie rezerwacji, te warunki handlowe podlegają prawu Hiszpanii i jurysdykcji sądów w Benidorm (Alicante). Twoja umowa z Dostawcą będzie podlegała prawu kraju, w którym zostanie zawarta.
Last review date: kwi 2019
wersja do druku