sätted ja tingimused

Äritingimused

Äritingimused

 1. 1 MEIST

  • Meie, VIAJES ALAMEDA, S.A., ärinimega ShuttleDirect.com, tegutseme selle veebilehe transporditeenuste broneerimisel broneeringuagendina. Üksikasjalikumat teavet meie ja meiega ühendust võtmise kohta palun vaadake allpool punktist J.
  • Broneerimisega kinnitate, et olete need äritingimused läbi lugenud ning nõustute nendega ja teil on õigus- ning teovõime nende äritingimustega enda jt oma grupi liikmete nimel nõustuda. See tähendab, et vastutate kõigi maksete tasumise, muudatustest või tühistamistest teavitamise, kinnituse vastuvõtmise ja oma grupi teavitamise eest.
 2. 2 LEPING

  • ShuttleDirect.com on tarnija ("tarnija") veoteenuste broneeringuagent. Broneerime teile meie kodulehel esitatud transporditeenuseid nende äritingimuste poolt sätestatud alusel.
  • Kõik meie vahendusel müüdavad teenused pole meiepoolsed pakkumised mis tahes teenuste müümiseks, vaid kutse teile teha pakkumine teenuste tarnijale. Tarnija nimel võime selle pakkumisega nõustuda või selle tagasi lükata. Kui nõustume pakkumisega, olete sõlminud lepingu teenuse tarnijaga. Broneeringu tegemisel loetakse Teid nõustunuks tarnija lepingutingimustega ning kohustute neid täitma. Palun lugege hoolikalt tarnija tingimusi, sest need sisaldavad olulist teavet teie broneeringu kohta. Soovi korral saadame Teile tingimuste koopia.
  • Teie lepingu teiseks pooleks on teenusepakkuja ning teenusepakkuja nimi ja kontaktandmed on toodud teile saadetud vautšeril (vt punkti C(3) allpool). Broneeringule kehtivad teenusepakkuja sätted ja tingimused. Meie roll piirdub teie ja teenusepakkuja vahelise lepingu vahendamisega. Agendina tegutsedes ei vastuta me teenusepakkuja pakutavate teenuste eest.
  • Mitte ükski meie veebilehel kättesaadavaks tehtud transporditeenus pole "pakett", nagu määratleb 1990. aasta Euroopa direktiiv turismipakettide, puhkusepakettide ja reisipakettide kohta ja mis tahes broneeringuriigi seadusandlus, mis rakendab seda Euroopa direktiivi teie siseriiklikus õiguses. Palun pange tähele, et isegi kui teete samaaegselt rohkem kui ühe broneeringu, on iga broneering eraldi leping teie ja tarnija vahel.
 3. 3 VEEBI KAUDU BRONEERIMINE

  • Meie kodulehel on kättesaadav transporditeenuste valik, mida on kirjeldatud jaotises K(1) allpool. Ostusoovi transporditeenuste tellimiseks avaldate internetis teenuse broneerimistaotlust täites. Taotluses palutakse täpsustada tellitava teenuse üksikasju, mis edastatakse teenuse tarnijale. Palun kontrollige reisidetaile kinnitades, et kõik nimed, kuupäevad ja kellaajad on õiged ning vigade korral teavitage meid koheselt. Oma maksekaardi andmeid esitades garanteerite, et teil on antud kaardi kasutamise õigus ja et me võime teie kaarti teenuste väärtuses koheselt debiteerida.
  • Niipea, kui saame teie teenuse broneerimistaotluse ja makse, teatame makse kättesaamisest e-kirja teel tarnija nimel. See e-kiri kinnitab vaid, et menetlesime makset tarnija nimel ja tegeleme teie teenuse broneerimistaotlusega. See ei ole broneeringu kinnitus. Siduv leping jõustub teie ja teenusepakkuja vahel siis, kui saadame teile e-kirja broneeringu kinnitusega. Lepingu kuupäev on see kuupäev, mis kuvatakse kinnitavas e-kirjas.
  • Broneeringut kinnitav e-kiri sisaldab teie tõendi linki. Tõendil on teie lepingulise tarnija nimi ja kontaktandmed. Peate selle broneeritud teenuse saamiseks välja printima, allkirjastama ja esitama oma teenusepakkujale. Tõendi esitamata jätmise tulemuseks võib olla see, et teile teenuseid ei pakuta. Samuti soovitame teil oma reisil teha koopiad tõendist, teenuse broneerimistaotlusest ja kinnitustega e-kirjadest, et need vajadusel esitada.
  • Kogu meie teabevahetus nõuab teiepoolset kättesaamise kinnitust. Kui teil ei õnnestu kättesaamisest e-posti teel teatada ja meie andmetel olete teate saanud, loetakse kättesaamine teie poolt kinnitatuks.
  • Peate kontrollima andmeid oma tõendil niipea, kui selle saate. Palun teavitage meid mistahes vigadest kohe, sest hiljem ei pruugi olla enam võimalik muudatusi teha. Tarnija broneeringuagendina edastame teie teenuse broneeringutaotluse tarnijale ja me ei vastuta tõendi vigade eest, välja arvatud juhul, kui need vead on tehtud meie poolt. Peate teavitama meid mis tahes vigadest reisi 48 tunni vältel. Palun vaadake punktidest E ja F meie muudatuste ja tühistamiste reegleid.
  • Broneeringu andmeid, mida annate meile oma teenuse broneerimistaotluses, antakse edasi üksnes tarnijale, kellega teil on leping, või teistele sellistele isikutele, kellele need on teile teenuse osutamisel vajalikud. Seetõttu võib teavet edastada ametivõimudele, nagu tolli- või migratsiooniamet, kui nad seda nõuavad või nõuab seadus. See kehtib igasuguse tundliku teabe korral, mida meile annate, nagu näiteks erivajaduste kohta või toitumise ja usu nõudeid puudutavad andmed. Teatud teavet võib edastada ka turva- või krediidiinfoasutustele.
  • Kui reisite väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, ei pruugi andmekaitsealane kontroll olla sama tugev kui broneeringu tegemise riigis. Kui me ei saa anda seda teavet asjaomastele tarnijatele Euroopa Majanduspiirkonnas või mujal, ei saa me teie teenuse broneeringutaotlust menetleda. Selle broneeringu tegemisel nõustute, et see teave edastatakse asjaomastele isikutele. Meie andmekaitsereeglite kõik üksikasjad on sätestatud allpool punktis S.
 4. 4 MAKSE

  • Kui reisiagent või kolmas pool teeb teenuse broneerimistaotluse teie eest, tegutseb ta teie agendina. Teenuse broneerimistaotluse esitamisel peate tegema osalise makse või tasuma kogu summa. Kui tasute ainult osaliselt, peate maksma jäägi teenusepakkujale kuurortisse jõudmisel. Kui teenusepakkuja lükkab teie teenuse broneeringutaotluse tagasi, teavitame teid sellest e-kirjaga ning maksame kogu raha tagasi samal viisil, millega meile maksite.
 5. 5 MUUDATUSED

  • Broneeringu muutmise taotlused tuleb teil saata meile kirjalikult ja need ei jõustu enne, kui oleme need kätte saanud ja kinnitanud teile e-posti teel, et tarnija võib muutuse rakendada. Saate teha muutusi veebilehe osas "Minu broneering" või kirjalikult faksi või e-posti teel vähemalt 48 tundi enne reisi. Palun vaadake punktist J meiega ühenduse võtmise üksikasju. Kõigi muudatuste suhtes kehtib mõistlik haldustasu, mis tuleb meile ette maksta.
  • Kui nõuate peale võtmise või mahapaneku asukoha, lennuteabe, reisijate arvu või vanuste mis tahes muutmist ja see tekitab lisakulusid (nt kui teie seltskonda lisandub liikmeid või lennuaeg muutub), tuleb teil maksta lisatasu muutuse tegemise ajal. Mingit haldustasu ei võeta.
  • Kui tarnija ei nõua tasu kavandatava muudatuse (näiteks lennu numbri muutmine) eest, ei pea te maksma lisatasu juhul, kui taotlete muudatust vähemalt 48 tundi enne reisi.
  • Kui muudatus vähendab hinda, pakutakse tagasimakset koos mõistliku haldustasuga, kui need muudatused on tehtud vähemalt 48 tundi enne reisi.
  • Viivitustest põhjustatud mis tahes ajakava muudatusi peale võtmise kohta jõudmisel teie lennu hilisema või varasema saabumise või turvakontrolli ja pagasi saamise hilinemise tõttu ei loeta teie broneeringu muudatusteks, kuna eeldatakse, et saabute 60 minuti jooksul alates kokku lepitud ajast.
  • Reisi esimese etapi 48 tunni jooksul tehtud mis tahes muudatuste eest tuleb maksta mõistlikku haldustasu.
 6. 6 TÜHISTAMINE

  • Broneeringu tühistamistaotlused tuleb teil meile saata kirjalikult ja need ei jõustu seni, kuni oleme need teenusepakkuja nimel kätte saanud. Tühistada saate veebisaidi jaotist "Minu broneering" kasutades või kirjalikult faksi või elektronposti teel. Palun vaadake punktist J üksikasju, kuidas meiega ühendust võtta.
  • Kui teil on ühe otsa või tagasisõidu broneering, võib tarnija teha selle pileti tasutud ja kasutamata osa eest tagasimakseid, kui te järgite selle suhtes allpool toodud sätteid ja tühistamine toimub vähemalt 48 tundi enne reisi algust.
  • Tagasimakseid ei tehta seni, kuni olete tühistanud oma broneeringu täielikult või osaliselt vähemalt 48 tundi enne piletil näidatud väljumisaega. Kui te seda meditsiinilistel põhjustel teha ei saa, võib tagasimakse teha siis, kui saate esitada tõestuse oma reisivõimetuse kohta (näiteks arstitõend).
  • Kui teie broneeritud reisiteenus hilineb või tühistatakse või puudub piisav arv istekohti ja te seetõttu põhjendatult ei soovi reisida, võidakse teha tagasimakse, kui tagastate meile oma tõendi. Kui olete kasutanud väljuva reisi, on tagasimakse väärtuseks ühe suuna ja tagasisõidu tasude vahe.
  • Kui teenus ei vasta teie ootustele ja soovite taotleda tagasimakset mingil muul põhjusel, palun vaadake allpool punkti O.
 7. 7 RATASTOOLID JA INVAROLLERID

  • Kui toote kaasa ratastooli või rolleri, peate sellest meile teatama oma teenuse broneerimistaotlust täites. Palun täpsustage, kas see on kokkuklapitav, sisaldab akut ja/või mootorit, et teile osutataks sobivat transfeeri teenust.
 8. 8 KINDLUSTUS

  • Paljud teenusepakkujad nõuavad teilt reisikindlustust nendega tehtava broneeringu tingimusena. Soovitame tungivalt, et võtaksite välja kindlustuspoliisi, et kaitsta end ja oma reisiseltskonda oma reisi tühistamisega kaasnevate kulude; abikulude (sh kodumaale tagasisaatmine); ootamatu haiguse või tarnija rahaliste raskuste; pagasi ja raha kaotamise ning muude kulutuste suhtes. Kui oleme teile kindlustuspoliisi väljastanud, siis palun kontrollige ja veenduge, et kõik andmed on õiged ning et asjakohane teave on teie poolt esitatud (st eelnevalt olemasolevad haigusseisundid). Materjali ja täieliku teabe avalikustamata jätmine mõjutab teie kindlustust ning võib selle tühistada.
 9. 9 MEIE VASTUTUS

  • Teie teenuste leping on sõlmitud teie ja teenusepakkuja vahel ja mitte meiega. Esindajana ei vastuta me teie poolt broneeritud teenuse osutamise eest. Vastutame andmete pakkumise eest meie kodulehel broneerimiseks saada olevatele teenustele; pakkudes tehnoloogiat, mis võimaldab teil teha teenuse broneerimistaotluse, edastades meie veebisaidi kaudu meile saadetud teenuse broneerimistaotluse üksikasjad teie tarnijale, värskendades teie tehtud broneeringut tarnija mis tahes muudatuste suhtes või vahendades muudatusi või tühistamisi, mida võite soovida saata oma tarnijale. Me ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida teie teenuse broneerimistaotluse ebaõigel töötlemisel teie tarnija poolt ega teie vigade eest teenuse broneerimistaotluse täitmisel ega teie suutmatuse eest esitada teenuse broneerimistaotlusel täielikku ja täpset teavet.
  • Me ei võta endale vastutust mis tahes teenust puudutava teabe eest, mida me teile heas usus edastame. Teave teenuste, transpordiliigi, sõiduaegade, pealevõtmise ja mahapaneku aegade ja vahemaade kohta on ligikaudsed ning ainult suunavad ning ei kohusta ettevõtet ShuttleDirect.com pakkuma teenuseid meie kodulehel märgitud viisil.
  • ShuttleDirect.com ei tee mitte mingeid esitusi mingit kindlat tüüpi transporditeenuse sobivuse kohta teie vajaduste jaoks ja ei vastuta teie teenusevaliku eest. Juhul, kui meid leitakse olevat teie ees vastutavad mis tahes alusel, on meie suurim vastutus teie ees piiratud teie broneeringu kahekordse hinnaga (või asjakohase osaga sellest, kui see ei mõjuta kõiki broneeringu osalisi).
  • Mis tahes hüvitisnõuded teenuse kasutamisest tulenenud surma või kehavigastuste eest tuleb esitada teenuse osutajale. Nende nõuete suhtes kehtivad selle riigi seadused ja võimkond, kus teenust osutati. Teie tarnija nimi ja kontaktandmed on toodud teie tõendil.
  • Vahetevahel ilmnevad veebilehel vead ja teeme kõik endast oleneva, et parandada need nii kiiresti kui võimalik niipea, kui neist teadlikuks saame. Kui näidatakse ebatäpseid hindu või tutvustusi, on meil õigus hankija nimel leping lõpetada ja teha teile täielik tagasimakse.
  • Me ei vastuta mingil määral mis tahes lisateenuste eest, mida saate otse oma teenusepakkujalt broneerida.
  • Me ei garanteeri selle veebilehe sisu täpsust või et see on vaba viirustest vms või et selles pole vigu või muid hävitavaid omadusi.
 10. 10 KONTAKTANDMED

  • Kogu meievaheline suhtlus toimub e-posti vahendusel. Kuna kõikidest teie tellimusega seotud muudatustest või tühistustest informeerime teid broneerimistaotluses märgitud e-posti aadressi vahendusel, soovitame tungivalt enne reisi algust oma postkasti sisu kontrollida. Võime saata teile ka muud teavet, millest võib teile kasu olla.
  • Teie kohuseks on esitada meile oma kehtiv e-posti aadress ja mobiiltelefoni number ja teatada meile mis tahes muudatustest. On oluline, et esitaksite meile mobiiltelefoni numbri, millel saame teiega teie reisi ajal ühendust võtta ebatõenäolisel juhul, kui meil peaks olema vaja teiega kiiresti kontakti saada teie broneeringu asjus.
  • Meie postiaadress on: Customer Care, Vía Emilio Ortuño, 15, 03501 Benidorm, Alicante, Hispaania, telefoninumber: (+34) 966830101, faks: (+34) 965856551, meiliaadress: customer.care @viajesalameda.com, veebilehed: www.shuttledirect.com ja www.viajesalameda.com
 11. 11 TRANSPORDITEENUSED

  • ShuttleDirect.comi kaudu saab broneerida järgmisi transporditeenuseid:

   Erasõiduk koos juhiga:
   Neid transporditeenuseid pakutakse kliendile ja tema reisiseltskonnale kliendi aja ja marsruudiga arvestades. Klient ja tema reisiseltskond ei reisi koos mitte ühegi teise seltskonnaga.
   Süstikbuss või jagatud auto:
   Neid transporditeenuseid pakutakse eelnevalt broneeringu teinud klientidele sõidukitega, mille marsruudid ja väljumisajad on paindlikud. Klient ja tema reisiseltskond reisivad tarnijale sobivaimas sõidukis koos teiste klientidega.
   Ühistransport:
   Need transporditeenused on mõeldud kasutamiseks üldsusele ja töötavad eelmääratud marsruudil kindla ajakava järgi. Klient ja tema reisiseltskond reisivad sõidukis koos teiste klientidega ja avalikkuse esindajatega.
   Rendiauto või auto rentimine ilma juhita:
   Transporditeenust pakutakse lühiajalise ilma juhita autorendi näol.

  • Teie teenusepakkuja teeb kõik mõistlikud jõupingutused, et jõuda pealevõtmise kohta tõendil märgitud ajal, kuid see pole garanteeritud.
  • Veoteenuse eratellimuse korral lennujaamast peab juht ootama kuni 60 minutit, alates teie tõendil märgitud lennu saabumise ajast. Juhi ooteaeg mis tahes muus peale võtmise kohas piirneb 20 minutiga alates teie tõendil märgitud ajast.
  • Teie kohuseks on kontrollida oma tõendilt või meie järgnevast e-posti kirjavahetusest oma transporditeenuse pealevõtmise andmeid: kuupäeva, kellaaega ja asukohta. Peate tagama, et saabumise aeg lähtelennujaamas võimaldab teil jõuda vähemalt 10 minutit enne lennule registreerimise avamist (mitte sulgemist) ja mitte mingil juhul vähem kui kaks tundi enne kavandatud reisi väljumisaega.
  • Teenusepakkuja jätab endale ainuõiguse marsruudi valimiseks ja see ei pruugi olla kõige otsesem tee ega kasutada tasulisi teelõike.
  • Palun pange tähele, et enamik tarnijaid pole kohustatud maksma mitte mingeid hüvitisi ühegi viivituse, tühistamise või kasutamata jäänud teenuse eest, mille põhjuseks on ettenägematud asjaolud või sündmused väljaspool nende kontrolli, sealhulgas, kuid mitte ainult kolmandate osapoolte põhjustatud õnnetused teel, politsei kontrollpunktid, terrori- või vandalismiteod, äärmuslikud ilmastikutingimused või streigid.
  • Vedu tuleb teostada teie tõendil märgitud lähte- ja sihtkoha vahel. Teie kohuseks on anda täielik ja täpne aadress, mis sisaldab tänava nime ja maja numbrit. Eratranspordi puhul peab sõiduk viima teid teie majutuskohale nii lähedale kui võimalik või võtma teid sealt peale, võttes arvesse sõiduki füüsikalisi omadusi ja juurdepääsu lepingulisele aadressile. Jagatud süstikbussi teenuse abil viiakse teid teie majutuskohta või majutuspaigale lähimasse mahapaneku kohta. Ühistranspordi korral pannakse teid maha ja võetakse peale bussipeatusest, bussijaamast jne.
  • Kui tavapärane liikumistee on suletud ilmastikuolude vms tõttu ja soovite saada veetud oma sihtkohta pikemat teed mööda, vastutate teie mis tahes maksmisele kuuluvate lisakulude eest.
  • Kõik sõidukid on kindlustatud, nagu nõuavad kohalikud seadused.
  • Peate meid teavitama, kui teie teenuse broneerimistaotlus hõlmab ka alaealisi. Kohustute autos kasutama olemasolevaid laste turvatoole, kuid soovitame teil oma laste jaoks võtta kaasa omad, kuna erinevates riikides kehtivad erinevad standardid.
  • Kui te ei teata meile, et teie grupis on alaealisi, oleneb transporditeenuse pakkumise võimalikkus sellest, kas sõidukis on sobivaid lapse turvatoole olemas. Juhul, kui neid pole, ei maksta teile teenuse eest makstud raha tagasi ning me ei vastuta teile transporditeenuse pakkumise eest.
  • Osad teenusepakkujad nõuavad reisi kinnitamist telefonitsi. Sellistel juhtudel on see tingimus märgitud teie vautšeril. Kui te oma sõitu ei kinnita, teenust ei pakuta ja raha tagasi ei maksta.
  • Teie tõendil nähtav ja ööpäevaringselt töötav hädaabinumber on teie teenistuses.
  • Sõiduki liik, milles transporditeenust osutatakse, ei ole garanteeritud ja tarnija võib asendada sõiduki omal äranägemisel ja teie ees vastutamata. Mõnikord on sõiduki vahetamine vajalik, kui see tähendab teenuse osutamist juhtudel, mil see poleks muul viisil võimalik.
  • Ootereeglid lendude hilinemiste, ümbersuunamiste ja luhtunud ümberistumiste korral, kui transporditeenus on pärit lennujaamast:

   Lendude hilinemised:
   Erasõiduk koos juhiga:
   Lennu hilinemine esialgsest plaanitud lennuajast kuni 3 tundi on hinna sees. Kui lend hilineb rohkem kui 3 tundi, peate võtma ühendust teenusepakkujaga ja paluma sõidukil oodata. Lisatasu tuleb maksta enne transporditeenuse algust. Kui te seda ei tee, siis teenust ei pakuta.
   Süstikbuss või jagatud auto:
   Teile pakutakse transporti järgmise saadaoleva jagatud teenusega.
   Ühistransport:
   Teile pakutakse transporti järgmise saadaoleva plaanilise teenusega.
   Lendude ümbersuunamised:
   Lennufirma transpordib teid plaanitud lennujaama ja kehtib eeltoodud hilinemispoliitika.
   Lendude ärajäämise, luhtunud lendude ja luhtunud ümberistumiste korral palun vaadake meie tühistamise eeskirjade punkti F.

  • Kui te juhiga eratellimuse korral ei ilmu peale võtmise kohta 20 minuti jooksul tõendil märgitud ajast alates, püüab tarnija teiega ühendust võtta teie poolt antud mobiiltelefoni numbril. Kui teiega ei ole võimalik rääkida halva või olematu ühenduse, puuduva signaali, sisse lülitatud kõneposti tõttu või jääb kõne vastamata, jääb teenus osutamata ja teie tarnija pole kohustatud teile teenust pakkuma ning tagasimakset ei tehta.
 12. 12 PAGAS

  • Kogu pagas peab olema korrektselt märgistatud omaniku nime ja sihtkoha aadressiga.
  • Iga reisija võib kaasa võtta ühe pagasiühiku kaaluga kuni 20 kg (suurim lubatud summaarne mõõt 158 cm) ja käsipagasi, kaaluga kuni 5 kg (suurimad lubatud mõõtmed 45 cm x 35 cm x 20 cm).
  • Mis tahes lisapagas tuleb deklareerida teenuse broneerimistaotluse tegemisel. Vastutate täiendavalt tekkivate kulutuste eest, sealhulgas täiendavate sõidukite eest deklareerimata ülekaalulise pagasi vedamisel. Tarnija jätab endale õiguse keelduda vedamast ülekaalulise pagasi esemeid.
  • Teie pagas ei tohi sisaldada keelatud esemeid: ohtlikud materjalid; loomad, kellest pole meile teavitatud (kooskõlas 8. punktiga allpool); tulirelvad; kergesti riknevad toiduained või õrnad esemed.
  • Soovitame mitte transportida oma pagasis õrnu ega väärtuslikke esemeid, nagu ehteid, raha, väärismetalle, lauahõbedat, tšekke ega väärtpabereid, dokumente, passe jt isikutõendeid, proove jms.
  • Oma pagasi eest peate vastutama ise ja seda transporditakse teie vastutusel. Meie ega teenusepakkuja ei vastuta pagasi kadumise ega kahjustamise eest. Soovitame osta sobiva reisikindlustuse, mis katab võimaliku pagasi kadumise või kahjustamisega seotud kahjud.
  • Sõidukisse jäetud pagas saadetakse teie poolt teenuse broneerimisetaotluses meile antud aadressil ja mis tahes lisakulud peate kandma teie.
  • Peate meid teavitama oma teenuse broneerimistaotluses, kui vedada tuleb ka lemmikloomi. Lemmikloomade vedu toimub teie vastutusel. Lemmikloomad peavad reisima konteineris, mis vastab IATA nõuetele lennukiga veol. Lemmikloomad võivad reisi ajal väga närviliseks muutuda ja peate rakendama kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid. Hüvitate meile mis tahes nõuded, kulud või nõudmised, mille põhjuseks on teie lemmikloom.
 13. 13 TEIE VASTUTUS

  • Vastutate piiriületuseks vajalike dokumentide kaasaskandmise eest täielikult ise. Meie ega teenusepakkuja ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis võivad tekkida, kui te vajalikke dokumente kaasas ei kanna või ei järgi tolli, politsei, maksuameti või haldusreegleid ületades erinõuetega piiri. Vautšer pole dokument, millega saab taotleda sissesõiduviisat.
  • You agree to indemnify and reimburse us for any deposit, fine or payment that we have to pay the authorities through your failure to observe the laws, regulations, etc. or other travel requirements of those countries which you intend to enter or leave or pass through. In this event, we shall have the right to retain any amounts belonging to you until you have made payment to us in full.
 14. 14 SISSEPÄÄSUÕIGUS

  • Tarnijal, juhil või meie esindajal on õigus keelduda vedamast mis tahes isikut, kes võib olla alkoholi või narkootiliste ainete mõju all ja/või kelle käitumist saab pidada ohtlikuks juhile, teistele reisijaile või teile. Tagasimakseid ei tehta ja puudub vastutus osutada teile või teie reisiseltskonna liikmetele teenust või abistada alternatiivsete reisikorralduste tegemisel.
  • Üheski sõidukis ei tohi tarbida alkoholi ega uimasteid ning sõidukites on keelatud suitsetada.
 15. 15 KAEBUSED

  • Kuna teie korralduste leping on teie ja teenusepakkuja vaheline, siis tuleks teenusega seotud mis tahes küsimuste või murede korral pöörduda teenusepakkuja poole. Kui teil tekib probleem reisi ajal, tuleb sellest teatada tarnijale kohe sihtkohta jõudes. Teie teenusepakkuja kontaktandmed on toodud tõendil. Kui te seda toimingut ei järgi, vähenevad uurimise ja teie olukorra parandamise võimalused. Sõltuvalt olukorrast võib teie õigustatud hüvitise suurus väheneda või te ei pruugi saada mingit hüvitist. Võite meiega ka sihtkohas viibides ühendust võtta või kirjutada meile koju tagasi jõudes kasutades punktis J toodud kontaktandmeid.
 16. 16 KEELED

  • Meie võrgulehed on saadaval paljudes keeltes. Meie letiteenindus ja e-posti tugiteenus on saadaval hispaania- ja ingliskeelsena, kuid üritame teha selle kättesaadavaks ka lepingu sõlmimise keeles.
  • Teeme endast kõik, et meie veebisaidi ning sätete ja tingimuste tõlked oleksid täpsed. Mis tahes vasturääkivuste korral kehtib hispaaniakeelne versioon.
 17. 17 INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

  • Autoriõigus, kaubamärgid ja meie veebilehtede muud intellektuaalomandi õigused kuuluvad meile või on litsentsi alusel antud ettevõttele VIAJES ALAMEDA, S.A. ning neid kaitsevad riiklikud ja rahvusvahelised määrused.
  • Meie veebilehe sisu mis tahes kasutamine ilma meie selgesõnalise loata on keelatud, sealhulgas selle muutmine, hilisem avaldamine, paljundamine või täielik või osaline taasesitamine.
  • Käesolevaga nõustute mitte kasutama meie veebisaiti ebaseaduslikel eesmärkidel.
 18. 18 SEADUSED JA JURISDIKTSIOON

  • Nendele äritingimustele kohaldatakse Hispaania seaduseid.
  • Teie broneeringu menetlemisel kuuluvad need äritingimused Hispaania seaduste ja Benidormi (Alicante) kohtute võimkonda. Teie leping tarnijaga täpsustab kohalduva seaduse.
Last review date: apr 2019
välja trükitav versioon